Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Vecumu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135347

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Vecumu pagastā

ID.Nr.VPP 2017/2 MI

Piegādātāji:

Iepirkuma 1.daļa:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS”, Reģ.Nr.42403013299

Līgumcena: EUR 583.94 jeb 6.40 EUR/pārg./km

Iepirkuma 2.daļa:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGRO SILS”, Reģ.Nr.42403038269

Līgumcena: 5656.00 jeb 14.14 EUR/m³

03.07.2017.

Lēmums

Vecumu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135347

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu seguma nodilumkārtas atjaunošana Viļakas novada Vecumu pagastā

(ID.Nr.VPP 2017/1 MI)

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: Nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

01.06.2017.

Lēmums

Vecumu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135347

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Grants iegāde, transportēšana, iestrāde un izlīdzināšana pašvaldības ceļu  uzturēšanas darbiem vasaras sezonā Viļakas novada Vecumu  pagastā

(ID.Nr.VPP 2016/1 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGRO SILS”, Reģ.Nr.42403038269

Līgumcena: 14.50 EUR/m3

13.06.2016.

Lēmums

Vecumu pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90009135347

Lietotas vieglās automašīnas iegāde Vecumu pagasta pārvaldei.

ID.Nr.VPP2014/02MIe

Piegādātājs: Solvita Avotiņa

Līgumcena EUR 4550,00(Četri tūkstoši pieci simti piecdesmit euro,00 centi)

22.12.2014.

Lēmums

Vecumu pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90009135347

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšana Viļakas novada Vecumu pagastā.

ID.Nr.VPP2014/01

Piegādātājs: Susāju pagasta zemnieku saimniecība “STĀRĶi”

Līgumcena EUR 13,00 par vienu km visā brauktuves platumā

30.09.2014

 

Lēmums

Vecumu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135347

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšana Viļakas novada Vecumu pagastā

(ID.Nr.VPP 2013/01)

Pakalpojuma sniedzējs: ZS “Stārķi”, Reģ.Nr.53401006541

Līgumcena – Ls 10.00 par 1km sniega tīrīšanas pakalpojumu visā brauktuves platumā

22.10.2013.

Lēmums