Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Nemateriālās kultūras mantojuma centrs “Upīte”,

Reģ.Nr.90010446266

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Upītes Tautas nama ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde

(ID.Nr.NKMC 2015/1 MI)

Piegādātājs: Individuālais komersants “BBB”, Reģ.Nr.43402000120

Līgumcena – EUR 6550.00

23.07.2015.

Lēmums