Green Palette

Šī sadaļa ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un krievijas, kā arī Eiropas savienības viedokli.

VIDES PĀRVALDĪBAS PILNVEIDOŠANA, ĪSTENOJOT KOPĒJUS PASĀKUMUS RU-LV PĀRROBEŽU REĢIONOS Akronīms: Zaļā palete

Projekta vispārējais mērķis: Paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs.

 Galvenie projekta sasniedzamie rezultāti: 1) Pilnveidoti 7 dažādi risinājumi 7 sadarbības partneru pašvaldībās: mežu un sausās zāles ugunsgrēku novēršana un lokalizācija; pavasara palu novēršana; cīņa ar latvāņu izplatību; zaļā domāšana, atkritumu apsaimniekošana un izpratnes veicināšana; energoefektivitāte un alternatīvas zaļās enerģijas lietošana; efektīva vietējo ūdenstilpņu apsaimniekošana; pašvaldību sadarbība ārkārtas situāciju novēršanā un reaģēšanā;

2) vismaz 300 personas tiks aktīvi iesaistītas projekta īstenošanā un mērķu sasniegšanas aktivitātēs.

Projekta ilgums: 01.08.2019. – 31.07.2021. (24 mēneši)

Vadošais partneris: Biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””

Kontaktinformācija: +371 29163807, juris.annuskans@balvi.lv

Projekta partneri: Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona administrācija, Krasnogorodskas rajona administrācija, Eiroreģiona „Pleskvava, Livonija”  Pleskavas sekcijas, Viļakas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldībaLatvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

 

Pārrobežu projekta ietvaros sakārtoti 11 dīķi novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Uzsāk pašvaldības dīķu tīrīšanu drošības nolūkiem

Šonedēļ ir uzsākti 11 pašvaldības dīķu labiekārtošanas darbi, projekta Nr.LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot ...

Pieredzes brauciens uz Valgu

Janvārī notika pieredzes apmaiņas brauciens, projekta Nr. LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus ...