E-paraksts

E-paraksta lietošana

Lai veicinātu ātrāku saziņu ar valsts iestādēm un pašvaldībām, elektronisko pakalpojumu lietojamību, Latvijā iedzīvotājiem un uzņēmējiem tiek nodrošināta iespēja rokas paraksta vietā izmantot elektronisko parakstu (e-parakstu).
Līdzīgi e-parakstu var izmantot arī darījumiem juridisko personu starpā, piemēram, līgumu, rēķinu u.c. dokumentu parakstīšanai. Bez tam, uzņēmēji ar e-paraksta viedkartēm var veidot klientu autentifikācijas risinājumus savās interneta vietnēs.

Kas ir e-paraksts?
 • E-paraksts ir elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienoti datorā sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods u.c.).
 • E-paraksts ir pases ekvivalents elektroniskā formātā un apliecina tā piederību konkrētai fiziskai personai. Fiziska persona var pārstāvēt juridisku personu.
 • E-paraksta izmantošana nodrošina elektroniskā dokumenta autentiskumu un apstiprina parakstītāja identitāti.
 • Kopā ar e-parakstu, komunikācijā ar valsts, pašvaldību iestādēm, atbilstoši likumdošanai ir jālieto laika zīmogs, kas elektroniski fiksē un apliecina konkrētu dokumenta parakstīšanas laiku. Citu dokumentu parakstīšanai laika zīmoga lietošana ir brīvprātīga.
 • Lietojot e-parakstu, dokumentiem ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas veidoti un parakstīti papīra formā, pie tam e-parakstu noviltot ir nesalīdzināmi grūtāk kā ar roku rakstītu.
Kur lietot e-parakstu?
 • Saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Visa veida dokumentu parakstīšanai, kas paredzēti iesniegšanai valsts un pašvaldību iestādēs. Elektronisko dokumentu likumā noteikts, ka visām valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt ar drošu e-parakstu parakstītus dokumentus.
 • Darījumiem juridisko personu starpā. Līgumu, rēķinu, iesniegumu un jebkura veida citu dokumentu parakstīšanai atsevišķi vai, izmantojot lietvedības un grāmatvedības sistēmas, kur iestrādāta e-paraksta funkcionalitāte. E-parakstam ir līdzvērtīgs juridiskais spēks kā parakstam uz dokumentiem papīra formā.
 • Kredītiestāžu internetbanku maksājumu atzīšanai. Par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, maksas pakalpojumi, valsts nodevas) valsts iestādēm jāpieņem no fiziskām un juridiskām personām ar internetbanku starpniecību veikto maksājumu izdrukas kā maksājumus apliecinošus dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši MK rīkojumam un kurus ar e-parakstu parakstījis pats maksātājs. Tas nozīmē, ka banku izdrukāts un apliecināts maksājums nav nepieciešams.
 • Trešo personu pilnvarošanai. Ar e-parakstu, identiski kā ar rokas parakstu, var pilnvarot arī trešās personas. Piemēram, notārs var izsniegt notariāli apliecinātas pilnvaras, kas parakstītas ar e-parakstu un pievienotu laika zīmogu, kuru notārs uzreiz var nosūtīt iestādei, kura pilnvaru ir pieprasījusi.
 • Autentifikācijai un autorizācijai (ar viedkartes e-parakstu). Autentifikācijas un autorizācijas iespējas dažādos portālos iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšanai, turklāt visur ar vienu un to pašu e-paraksta PIN kodu, nevis lai atcerētos un ievadītu katrā savu paroli, piemēram: Latvijas valsts portālā, kur apkopoti visi valsts un pašvaldību pakalpojumi, kā arī pieejami dažādi e-pakalpojumiRīgas pašvaldības pakalpojumu portālā; Izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu grāmatvedības atskaišu, deklarāciju un citu dokumentu iesniegšanai; Ceļu satiksmes drošības direkcijas piedāvāto e-pakalpojumu izmantošanai u.c.
 • Attālinātas oficiālas saziņas nodrošināšanai uzņēmējiem ar viņu klientiem. Uzņēmēji, veidojot savus portālus un apkalpošanas vides, var veidot vienotu piekļuves rīku, vienlaikus radot iespēju klientiem dažādu uzņēmēju portālos izmantot vienotu autentifikācijas rīku un ietaupīt izmaksas uz jaunu autentifikācijas rīku iegādi. Uzņēmēji, kuru pakalpojumu saņemšanai nepieciešams iesniegums uz noteikta parauga veidlapas, var nodrošināt publisku pieeju attiecīgajām veidlapām rediģējamā formā un iespēju tās lejupielādēt, lai būtu iespējams tās aizpildīt elektroniski un parakstīt ar e-parakstu. Vairāk lasi pamācībā „Kā uzņēmējiem vienkārši veidot attālinātu oficiālu saziņu ar saviem klientiem?”.

Portālā www.eparaksts.lv iespējams bez maksas (ja nepievieno laika zīmogu) parakstīt dokumentus ar virtuālo e-parakstu un bez maksas pārbaudīt elektroniski parakstītus dokumentus.