Attīstības programma

Dokuments ir zaudējis spēku ar 2022.gada 24.februāri (Balvu novada domes lēmums Nr.6, 34.§), ar jaunas Balvu novada attīstības programmas 2022. -2027.gadam apstiprināšanu.Dokumentam ir tikai informatīvs raksturs.

Balvu novada attīstības programma 2022.-2027.gadam  

Paziņojums par Viļakas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam apstiprināšanu

2018.gada 25.aprīlī Viļakas novada dome apstiprināja “Viļakas novada attīstības programmu 2018.-2024.gadam” (lēmums Nr. 160, sēdes prot.Nr.6, 13.&).

Viļakas novada attīstības programma 2018. – 2024.gadam ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kas sastāv no Viļakas novada pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes, Stratēģiskās daļas, Rīcības plāna 2018.-2024.gadam, Investīciju plāna, Īstenošanas uzraudzības un kontroles kārtības un Sabiedriskās apspriešanas dokumentiem.

Viļakas novada attīstības programma 2018. – 2024.gadam pieejama Viļakas novada domes mājas lapā www.vilaka.lv (skatīt attīstības programmu (doc fails) un pielikumus (pdf fails), investīciju plāns (pievienotais saraksts) un Viļakas novada domē (Abrenes ielā 26, Viļaka).