Apbūvētu zemesgabalu (zemes vienības un būves) noma (informācijas publikācijas)

Publicēšanas datums,nomas objektsPieteikšanās termiņš,izsoles datums, laiks vietaIzsoles noteikumiIzsoles rezultātu paziņojumiApbūvētu zemesgabalu nomas līgumi
04.10.2019.Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jūra” ar kadastra numuru 3860 001 0125 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0126, platībā 1,2369 ha, un uz tās esošās būves ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0126 001, platībā 3178,29 m2, adrese: Rūpnīcas iela 20, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., LV-4582, nomas tiesības izsoleNomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš:līdz 22.10.2019., plkst.11.00Nomas tiesību izsoles norises datums, laiks, vieta:22.10.2019., plkst.11.00, Viļakas novada dome (102.kab.), Abrenes ielā 26, Viļakā NoteikumiIzsoles rezultāti: izsole atzīsta par nenotikušuPamatojums: neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu