Apbūvētu zemesgabalu (zemes vienības un būves) noma (informācijas publikācijas)

Publicēšanas datums,nomas objektsPieteikšanās termiņš,izsoles datums, laiks vietaIzsoles noteikumiIzsoles rezultātu paziņojumiApbūvētu zemesgabalu nomas līgumi
28.04.2021. Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zibšņi” ar kadastra Nr.3882 005 0279 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0333, patībā 2,33 ha, daļas – transporta būves, t.i., laukuma ar mīksto segumu (0,2660 ha) un tam pieguļošās teritorijas (0,2340 ha), kopplatībā 0,5 ha, nomas tiesību izsole.Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš: līdz 12.05.2021., plkst.15.00.
Nomas tiesību izsoles norises datums, laiks, vieta: 18.05.2021., plkst.10.00, Viļakas novada domes zālē (1.stāvs, telpa Nr.107), Abrenes ielā 26, Viļakā.
Noteikumi18.05.2021., plkst.10.00, Viļakas novada domes zālē (1.stāvs, telpa Nr.107), Abrenes ielā 26, Viļakā, notika nekustamā īpašuma “Zibšņi” ar kadastra Nr.3882 005 0279 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0333, patībā 2,33 ha, daļas – transporta būves, t.i., laukuma ar mīksto segumu (0,2660 ha) un tam pieguļošās teritorijas (0,2340 ha), kopplatībā 0,5 ha, atklāta mutiska pirmreizēja nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Nomas tiesības uz Viļakas novada pašvaldības nekustamo īpašumu ieguva vienīgais pretendents – Zemnieku saimniecībai “KOTIŅI”, Reģ.Nr.43401001218, par nomas sākuma maksu – EUR 8,38 EUR/ceturksnī (bez PVN).


08.06.2021. Nomas līgums Nr.50/2021
Līguma darbības termiņš – līdz 08.06.2051.
05.10.2020. Nekustamais īpašums Abrenes ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā, ar kadastra numuru 3815 004 0087, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0087, platībā 3563 m2, un uz tās esošām divām būvēm: pirts ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0087 001, platībā 147, 6 m2 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0087 002, platībā 39,50 m2 .Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 21.10.2020. plkst. 13:00. Nomas tiesību izsoles norises datums, laiks, vieta 22.10.2020. plkst. 10:00, Viļakas novada dome, Abrenes ielā 26, ViļakāNoteikumiIzsoles rezultāti: izsole atzīsta par nenotikušuPamatojums: neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu 
15.07.2020. nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0114 daļas, kas atrodas Garniznona ielā 6, Viļakā, Viļakas novadā nomas tiesību izsoleNomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 22.07.2020., plkst.16.00, Nomas tiesību izsoles norises datums, laiks, vieta:23.07.2020., plkst.09.00, Viļakas novada dome (102.kab.), Abrenes ielā 26, ViļakāNoteikumi23.07.2020. Viļakas novada domes ēkā, plkst.09.00, notika nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.3815 003 0114 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0164, platībā 0,9579 ha, kas atrodas Garnizona ielā 6A, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583, atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli.
Nomas tiesības uz Viļakas novada pašvaldības nekustamo īpašumu ieguva vienīgais pretendents – Viļakas novada Medņevas pagasta zemnieka saimniecība “Sēnītes”, par nomas sākuma maksu – EUR 29,50 EUR/ceturksnī (bez PVN).
11.08.2020. Zemes nomas līgums Nr.74
Līguma darbības termiņš – līdz 10.08.2027.
04.10.2019.Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jūra” ar kadastra numuru 3860 001 0125 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0126, platībā 1,2369 ha, un uz tās esošās būves ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0126 001, platībā 3178,29 m2, adrese: Rūpnīcas iela 20, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., LV-4582, nomas tiesības izsoleNomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš:līdz 22.10.2019., plkst.11.00Nomas tiesību izsoles norises datums, laiks, vieta:22.10.2019., plkst.11.00, Viļakas novada dome (102.kab.), Abrenes ielā 26, Viļakā NoteikumiIzsoles rezultāti: izsole atzīsta par nenotikušuPamatojums: neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu