Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja Sandra Kapteine sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2024.gada 19.jūnijā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

1.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Putnēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0067, un  nekustamā īpašuma “Dūjiņas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0110, robežu pārkārtošana.(ziņo Jana Krilova)

2.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vecumu pagasta nekustamā īpašuma “Bērzīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 005 0010 sadalei. (ziņo Jana Krilova)

3.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 002 0127, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Jana Krilova)

4.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0690, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Jana Krilova)

5.Par nosaukuma “Buki” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)

6.Par nosaukuma “Ūpji”  piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

7.Par nosaukuma “Zvirbuļi”  piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

8.Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Balvos, Balvu novadā, par labu nekustamajam īpašumam Ezera iela 15. (ziņo Ginta Zaharāne)

9.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības precizēšanu un nekustamā īpašuma “Škapari”, Rugāju pagastā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

10.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pilsētā, Balvu novadā sadali, jauna īpašumu izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamā īpašuma Pilsoņu iela 13A, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

11.Par grozījumiem Viļakas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā “Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un platību precizēšanu”, Viļakas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā “Par grozījumiem lēmumā, zemes vienību noteikšanu kā zemes starpgabals un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē”, un nekustamā īpašuma “Pakalnieši” Susāju pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

12.Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma “Verpuļeva 143” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšana. (ziņo Ginta Zaharāne)

13.Par nekustamā īpašuma “Raspodiņi” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

14.Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Egons Strumpe)

15.Par Balvu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. (ziņo Agate Vanaga)

16.Par finansējuma piešķiršanu lietusūdeņu kolektora pagarināšanai un izplūdes vietas sakārtošanai Ezera ielā, Balvos. (ziņo Andris Zelčs, Aivars Pugejs)

17.Par grozījumiem 2023.gada 23.novembra Balvu novada domes lēmumā Nr. 612 “Par Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanas prioritāšu apstiprināšanu”. (ziņo Jānis Bubnovs)

18.Par kurināmā resursiem Balvu novada pašvaldības iestādēs (Informatīvs). (ziņo Jānis Bubnovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 19.11.2020.  plkst.14:45 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...

Rekavas vidusskolā koncertlekcija “Iepazīsti ģitāru”

8.oktobrī Rekavas vidusskolā projekta “Skolas soma” ietvaros 1.-12.klasēm savas izglītojošās koncertlekcijas sniedza profesionāls ģitārists ...