Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 20.jūnijā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

1.Par nedzīvojamās telpas – (garāžas Nr. 8), Ezera ielā 37B k-11, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)

2.Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Jana Krilova)

3.Par Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas Kalņa ezerā, Rugāju pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Jana Krilova)

4.Par nekustamā īpašuma “Lazdukalniņš”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Jana Krilova)

5.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Jana Krilova)

6.Par nekustamā īpašuma “Kudrevas lauks”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Jana Krilova)

7.Par nekustamā īpašuma “Sala”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Jana Krilova)

8.Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā. (ziņo Ilona Blūma)

9.Par izmaiņām Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā. (ziņo Ilona Blūma)

10.Par izmaiņām Zemes lietu un vides jautājumu komisijas sastāvā. (ziņo Ilona Blūma)

11.Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Egons Strumpe)

12.Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Iluta Jaunžeikare)

13.Par Balvu sākumskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo Ineta Leišavniece)

14.Par grozījumiem Balvu Centrālās bibliotēkas nolikumā. (ziņo Tamāra Locāne, Ruta Cibule)

15.Par grozījumiem Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” nolikumā. (ziņo Tamāra Locāne, Jana Komane)

16.Par priekšfinansējuma projekta “Be the opportunity”  īstenošanai piešķiršanu biedrībai “Kalmārs”. (ziņo Olga Siņica)

17.Par dalību projektā “Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts” un pieteikumu VPVKAC izveidei. (ziņo Agate Vanaga)

18.Par pašvaldības dalību projektu konkursā SAM 4.3.1.3 “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība”. (ziņo Agate Vanaga)

19.Par finansējuma piešķiršanu lietusūdeņu kolektora pagarināšanai un izplūdes vietas sakārtošanai Ezera ielā, Balvos. (ziņo Andris Zelčs, Aivars Pugejs)

20.Par Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu. (ziņo Aleksandrs Sņegovs)

21.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. (ziņo Sandra Kapteine)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pozitīvas pārmaiņas saimniecībā “Vītoliņi”

Saimniecības “Vītoliņi” saimnieks Viktors Sobols pagājšgad realizēja projektu Nr.2019-VND-2-06 “Uzņēmējdarbības attīstība Viļakas novada Šķilbēnu ...

Ceļā uz ziedošo pļavu

Biedrība “Saules stari Viļakai” 6.jūnija vēlā pēcpusdienā rīkoja saules puķu un pļavas puķu sēšanas ...

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Valsts nodrošina iespēju personām, kuras pašas nevar nodrošināt sev juridisko palīdzību, saņemt valsts apmaksātu ...