Balvu novada domes sēde 2024.gada 23.maijā

Balvu novada domes priekšsēdētājs  Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2024.gada 23.maijā plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtība:

 1. Par grozījumiem Viduču pamatskolas nolikumā. 
 2. Par grozījumiem Balvu novada Kultūras pārvaldes nolikumā.
 3. Par Balvu Kultūras un atpūtas centra nolikuma apstiprināšanu.
 4. Par saistošo noteikumu Nr.9/2024 “Grozījums Balvu novada domes 2022.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 33/2022 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā”” pieņemšanu.
 5. Par medību tiesībām biedrībai “Bērzpils mednieku klubs” Balvu novada Bērzpils pagasta nekustamajos īpašumos.
 6. Par pamatlīdzekļa mežaudzes vērtības atzīšanu.
 7. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Pils ielā 5, Viļakā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai.
 8. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Vīksnas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma “Alberti” Vīksnas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai.
 9. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, par labu nekustamajam īpašumam “Vēsmas eglītes”.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma “Romku mājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 008 0103 sadalei
 11. Par grozījumu Balvu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 12. Par izmaiņām Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļa amata nosaukumā.
 13. Par Balvu novada Energopārvaldības sistēmas izveidi un ieviešanu.
 14. Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā nekustamajā īpašumā “Bērnudārzs”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads.
 15. Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņam Ploskīnes ezerā, Lazdulejas pagasta.
 16. Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņam Lazdaga ezerā, Rugāju pagasta.
 17. Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņam Svātiunes ezerā, Baltinavas pagasta.
 18. Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņam Obeļovas ezerā, Baltinavas pagasta.
 19. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu.
 20. Par kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Baltinavas, Krišjāņu, Medņevas, Šķilbēnu un Žīguru pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma “Virši”, Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma “Apsīši”, Vecumu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma “Jaunupīte”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 24. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Balvu ielā 6, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieto asfaltbetona seguma laukumu atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 25. Par nekustamā īpašuma “Lazdiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 26. Par nekustamā īpašuma “Apses”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 27. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 31, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 28. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 481”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 29. Par nekustamā īpašuma 9.Ezermalas līnija 112, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 30. Par Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 31. Par Lazdukalna pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu.
 32. Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu mācību līdzekļu iegādei Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm 2024.gadam.
 33. Par Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupas slēgšanu.
 34. Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā.
 35. Par saistošo noteikumu Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
 36. Par Balvu novada pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu.
 37. Par Balvu novada pašvaldības iestādes “Balvu novada administrācija” nosaukuma maiņu un Balvu novada Centrālās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 38. Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atbrīvošanu no amata.
 39. Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu.
 40. Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka iecelšanu.
 41. Par pašvaldības naudas balvas piešķiršanu izglītojamajiem un pedagogiem par starptautiskiem sasniegumiem.
 42. Par vecāku dalības maksas noteikšanu Balvu novada pašvaldības organizētajās bērnu vasaras nometnēs 2024.gadā.
 43. Par finansējuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi””.
 44. Par dalības maksas noteikšanu VII Starptautiskajā amatierteātru klasiskās dramaturģijas festivālā “Ķiršu dārzs 2024”.
 45. Par dalību projektu konkursā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstību pašvaldībās”.
 46. Par Balvu novada domes 2023. gada 23. novembra lēmuma Nr. 611 “Par finansējuma piešķiršanu iepirkuma “Būvobjekta un paskaidrojuma rakstu ekspertīze Balvu pilsētas stadionam” īstenošanai” atcelšanu.
 47. Par Balvu novada Kultūras pārvaldes personāla lietvedību.
 48. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei.

Citas ziņas no šīs kategorijas

„Atvadas no bērnudārza” – Sagatavošanas grupas „Bitītes” izglītojamo izlaidums Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē

12.jūnija rīts pēdējo reizi pulcināja sagatavošanas grupas „Bitītes” bērnus „Namiņā”, kuru līdz šim bija ...

Piedalies konkursā “Kas ir mediķis?”!

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, sadarbībā ar Balvu un Gulbenes mākslas skolām, izsludina mākslas ...

Viļakas PII darbinieku kolektīva ekskursija “Lietpratība manā dzīvē”

Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot ...