Balvu novada domes sēde 2024.gada 25.aprīlī

Balvu novada domes priekšsēdētājs  Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2024.gada 25.aprīlī, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par Balvu novada domes 2024.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.1/2024  “Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amatu vienību skaita noteikšanas kārtību” apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 2. Par Balvu novada domes 2024.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.2/2024 “Par minimālo izglītojamo skaitu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās un pirmsskolas izglītības grupu skaita noteikšanu izglītības iestādēs” apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma “Mežvijas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 008 0077 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Stradi-1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0078 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma “Zemīši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3850 005 0038 un 3850 005 0157 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Tīreļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0295 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 7. Par nekustamā īpašuma “Jaunvietas” Medņevas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 8. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Medņevas pagastā, Balvu novadā, sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma “Ķērpji” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 9. Par rezerves zemes fonda zemes vienības piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienības Žīguru pagastā, Balvu novadā sadali, nosaukuma “Ieloki” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 10. Par nosaukuma “Mežmaliņa” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Susāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 11. Par zemes vienību apvienošanu, adreses Dzirnavu iela 1H, Balvi Balvu novads piešķiršanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. (ziņo Sandra Kapteine)
 12. Par zemes vienības Lazdulejas pagastā atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Sandra Kapteine)
 13. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Bērzpils pagastā, nosaukuma “Plūdi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 14. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Bērzpils pagastā, nosaukuma “Lauski” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 15. Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nekustamā īpašuma Raiņa iela 28B, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 16. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Bērzpils pagastā, nosaukuma “Ganeibnīki” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 17. Par nedzīvojamo telpu Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 18. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 19. Par nekustamā īpašuma “Grāvji”, Susāju pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 20. Par nekustamā īpašuma Kultūras ielā 3A-3, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 21. Par nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 22. Par nekustamā īpašuma “Līgas”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 23. Par nekustamā īpašuma “Mārtiņkalns”, Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 24. Par nekustamā īpašuma “Pakalniņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 25. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – operatīvās ugunsdzēsēju kravas automašīnas GAZ 53A AC 30, valsts reģistrācijas numurs CZ3928, atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 26. Par nekustamā īpašuma “Apogi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 27. Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību Kalņa ezerā, Rugāju pagastā, Balvu novadā, slēgtas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 28. Par nekustamā īpašuma “Kārkli”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 29. Par nekustamā īpašuma “Ilgas”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 30. Par nekustamā īpašuma “Ozolaines lauks”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 31. Par nekustamā īpašuma Partizānu ielā 12, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 32. Par atļauju nodot apakšnomā nedzīvojamās telpas ēkā Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērnudārzs”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 33. Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 34. Par Viļakas sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 35. Par Viļakas pilsētas pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pašvaldības finansiālais atbalsts palīdz uzsākt uzņēmējdarbību, Balvu novadā tiks atklāta Atbalsta māja “Brīvupes”

Šo, piektdien, 9.jūlijā, plkst.14:00 Balvu novada Kubulu pagastā notiks Atbalsta mājas “Brīvupes” atvēršanas svētki. ...

Kad Latvija kļūst par otrajām mājām

Esmu Aličans Turkoglu, no Turcijas, un šogad, no februāra līdz jūlijam, piedalījos brīvprātīgā darba ...

Mīļi aicināti!

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš” atsāk darba gaitas 9.augustā. Gaidīsim savā pulkā jaunus audzēkņus! ...