Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 2024.gada 18.aprīlī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 18.aprīlī plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV -4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.”Par Balvu novada domes 2024.gada 25.aprīļa noteikumu Nr. ___/2024  “Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amatu vienību skaita noteikšanas kārtību” apstiprināšanu. (ziņo Inese Circene, Lija Bukovska)

2.Par Balvu novada domes 2024.gada 25.aprīļa noteikumu Nr. ___/2024 “Par minimālo izglītojamo skaitu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās un pirmsskolas izglītības grupu skaita noteikšanu izglītības iestādēs” apstiprināšanu. (ziņo Inese Circene, Lija Bukovska)

3.Par vides objekta uzstādīšanu (INFORMATĪVS). (ziņo Iveta Supe)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pārrobežu projekta ietvaros sakārtoti 11 dīķi novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādes 2022./2023.māc.g.

Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādēs 2022./2023. m.g.  Bērzpils pamatskola  22.06. plkst.17.00 Eglaines ...