Tautsaimniecības un vides komitejas sēde 2024.gada 20.martā

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja Sandra Kapteine sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2024.gada 20.martā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par saistošo noteikumu Nr. 3/2024 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā” precizēšanu. (ziņo Juris Annuškāns)

2.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Ausmēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0014 sadalei. (ziņo Jana Krilova)

3.Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku un makšķernieku biedrība “MEDNIEKU KLUBS KRIŠJĀŅI”” Balvu novada Krišjāņu pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Terēzija Začeva)

4.Par medību tiesībām biedrībai “Orlovas mednieku klubs” Balvu novada Vectilžas pagasta nekustamajā īpašumā. (ziņo Terēzija Začeva)

5.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, Viļakas ielā 21, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Terēzija Začeva)

6.Par nosaukuma “Mazlāči” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)

7.Par rezerves zemes fonda zemes vienības Susāju pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma “Rasas” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)

8.Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi Šķilbēnu pagastā Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)

9.Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)

10.Par rezerves zemes fonda zemes vienības Balvu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, adreses un nosaukuma piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

11.Par nekustamā īpašuma izveidošanu Balvu pagastā, adreses un nosaukuma “Verpuļeva 263” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

12. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā sadali, jaunu īpašumu izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamā īpašuma “Verpuļeva 175” nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

13.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Rugāju pagastā, Balvu novadā sadali, jaunu īpašumu izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamā īpašuma “Škaparu mājas” nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

14.Par nekustamā īpašuma izveidošanu Krišjāņu pagastā, nosaukuma “Vakšas pļava” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

15.Par nosaukuma “Vizbules” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krišjāņu pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

16.Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Vīksnas pagastā, Balvu novadā, par labu nekustamajam īpašumam “Mežezeri”. (ziņo Ginta Zaharāne)

17.Par zemes gabala daļas Brīvības ielā 64A, Balvos tālāko izmantošanu. (INFORMATĪVS) (ziņo Jānis Bubnovs)

18. Par Tilžas internātskolas skolas ēkas izmantošanu saistībā ar 22.02.2024. domes pieņemto lēmumu (prot.Nr.2, 28.§ “Par Tilžas internātpamatskolas skolas ēkas, Tilžas pagastā, Balvu novadā patapinājuma līguma slēgšanu”). (INFORMATĪVS) (ziņo Jānis Bubnovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rūpējies par savu drošību un izvērtē nepieciešamību doties uz ledus!

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka uz ledus atrasties ir ļoti bīstami! ...

28. un 29. augustā Ziemeļlatgalē norisināsies “Mājas kafejnīcu dienas”

un 29. augustā Ziemeļlatgalē, Balvu novadā saimnieces un saimnieki būs parūpējušies par īpašu vasaras ...

Tikai desmit mēneši Itālijā

“Cilvēki nemainās,” kāds teiktu. Nē, tā nav taisnība. Pa šiem 10 mēnešiem esmu piedzīvojusi ...