Balvu novada domes sēde 2024.gada 22.februārī

Balvu novada domes priekšsēdētājs  Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2024.gada 22.februārī, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja ziņojumu (INFORMATĪVS). (ziņo Sandra Kapteine)
 2. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.5, Garnizona ielā 1, Viļakā, Balvu novadā. (ziņo Ruta Cibule)
 3. Par saistošo noteikumu Nr.2/2024 “Par medībām Balvu novada pilsētās” apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 4. Par saistošo noteikumu Nr.3/2024 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 5. Par saistošo noteikumu Nr.4/2024 “Grozījums Balvu novada domes 2023.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9/2023 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 6. Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku, makšķernieku klubs-Zaļbirzes” Balvu novada Vīksnas pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Sandra Kapteine)
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Osēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0053 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 8. Par nosaukuma “Cidonijas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 9. Par nosaukuma “Vanadziņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 10. Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi Susāju pagastā Balvu novadā. (ziņo Sandra Kapteine)
 11. Par grozījumu Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta lēmumā (protokols Nr.11., 16.§) “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kupravas pagastā, Balvu novadā sadali, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”. (ziņo Sandra Kapteine)
 12. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Rugāju pagastā, Balvu novadā, par labu nekustamajam īpašumam “Liepupe”. (ziņo Sandra Kapteine)
 13. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta noteikumos Nr.1/2021 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu”. (ziņo Sandra Kapteine)
 14. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā, Balvu novadā sadali, jaunu īpašumu izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamā īpašuma “Kadiševas lauks” nodošanu atsavināšanai un nekustamā īpašuma “Monitoringa stacija” nodošanu valstij, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā, bez atlīdzības. (ziņo Sandra Kapteine, Sergejs Maksimovs)
 15. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 2I, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bez atlīdzības īpašumā Latvijas Valstij Iekšlietu ministrijas personā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 16. Par nedzīvojamās telpas garāžas Nr. 18, Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 17. Par Balvu novada domes 2023.gada 26.oktobra lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Apseskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 18. Par nedzīvojamās telpas Nr.62 un Nr.66 Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu novadā patapinājuma līguma pagarināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 19. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Tirgus ielā 7, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 20. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības noteikumos Nr.3/2023 “Kārtība, kādā notiek Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Balvu novada pašvaldībā”.(ziņo Sergejs Maksimovs)
 21. Par nekustamā īpašuma 3.Steķentavas līnija 314, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 22. Par nekustamā īpašuma Kalna iela 9F, Kubuls Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 23. Par nekustamā īpašuma “Raspodiņi”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 24. Par nekustamā īpašuma “Apses”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 25. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 26. Par nekustamā īpašuma “Virši”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 27. Par nekustamā īpašuma “Apsīši”, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 28. Par Tilžas internātpamatskolas skolas ēkas, Tilžas pagastā, Balvu novadā patapinājuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 29. Par nedzīvojamo telpu – ēkā Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērnudārzs”, Vīksnas pagasts, Balvu novads nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 30. Par izmaiņām Balvu novada vēlēšanu iecirkņu sarakstā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 31. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 32. Par projekta pieteikuma “Balvu novada jauniešu domes izveide” iesniegšanu Jaunatnes politikas Valsts programmas projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 2024. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 33. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 34. Par Balvu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās  lauksaimniecības zemes vidējās nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 35. Par Baltinavas pagasta pārvaldes veļas mazgāšanas un dušas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 36. Par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. (ziņo Ruta Cibule, Sergejs Maksimovs)
 37. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu maksas noteikšanas kārtību. (ziņo Ruta Cibule, Sergejs Maksimovs)
 38. Par dāvinājuma pieņemšanu no Ērika Eizāna. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 39. Par dalības maksas noteikšanu oriģināldziesmu konkursam ,,Asni”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 40. Par SIA “ZAAO” reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā, pievienojot SIA “AP Kaudzītes”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 41. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” darba plāna 2024.gadam apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 42. Par aizņēmumu pamatsummu maksājumu pārcelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 43. Par Balvu novada pašvaldības iestāžu “Baltinavas apvienības pārvalde”, “Balvu apvienības pārvalde”, “Rugāju apvienības pārvalde” un “Viļakas apvienības pārvalde” izveidošanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pie lasītājiem nonāk pirmais jaunizveidotā Balvu novada informatīvais izdevums

Šī gada 16. jūlijā, jaunizveidotā Balvu novada iedzīvotāju pastkastītēs nonāks divsimtpiecdesmitais informatīvā izdevuma “Balvu ...

Nedēļas nogalē vienpadsmito reizi notiks “Baznīcu nakts” un ceturto gadu – „Atvērto baznīcu diena”

Sestdien, 2024. gada 1.jūnijā garīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” norisināsies vienpadsmito reizi un arī ...

22.BALVU KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS

gada 28.-29.augusts Balvu Muižas koncertzāle FESTIVĀLA PROGRAMMA  28.augusts pulksten 16.00 Ieva Šablovska (arfa), Mikus ...