Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 21.septembrī plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par Nacionālo bruņoto spēku organizētajām mācībām “Namejs 2023” (INFORMATĪVS). (ziņo Sergejs Maksimovs, NBS pārstāvji)

2.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.45,  Baznīcas ielā 7, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ilze Avota)

3.Par nekustamā īpašuma “Korintes”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

4.Par nekustamā īpašuma “Dumbrāji”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

5.Par nekustamā īpašuma “Stūri”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

6.Par nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 1B, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

7.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Kultūras ielā 3A, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

8.Par nekustamā īpašuma “Cūkusalas karjers”, Rugāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

9.Par nekustamā īpašuma “Vārpas”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

10.Par nekustamā īpašuma “Zaļbirze”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

11.Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 2A, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

12.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, Liepnas ielā 1, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

13.Par nekustamā īpašuma “Vārpas”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

14.Par nedzīvojamo telpu – “Ambulances ēka”, Rekovas ielā 25, Rekovā, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

15.Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

16.Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” kustamās mantas norakstīšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

17.Par Balvu novada Sociālās pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. (ziņo Viktorija Puka, Sandra Būdniece)

18.Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo Sandra Būdniece)

19.Par izmaiņām Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. (ziņo Jānis Bubnovs)

20.Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā. (ziņo Jānis Bubnovs)

21. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. (ziņo Ilona Blūma)

22.Par grozījumiem Balvu novada Iepirkumu komisijas nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)

23.Par Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu. (ziņo Ilona Blūma)

24.Par Balvu novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija”(ziņo Ilona Blūma)

25.Par grozījumiem Balvu novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas nolikumā(ziņo Ilona Blūma)

26.Par pieminekļa uzstādīšanu Balvos dzimušajai arfistei, arfas pasniedzējai Dzidrai Bražei (INFORMATĪVS). (ziņo Sergejs Maksimovs)

27.Par Odesas reģiona Baltas pilsētas pašvaldības Ukrainā sadarbības piedāvājuma izskatīšanu (INFORMATĪVS). (ziņo Sergejs Maksimovs)

28.Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “San-tex” reorganizāciju (INFORMATĪVS). (ziņo Daina Tutiņa, Egons Strumpe)

29.Par izglītības iestāžu kvalitatīviem un kvantitatīviem rādītājiem (INFORMATĪVS). (ziņo Inese Circene)

30.Par izglītības iestāžu telpu noslodzi un uzturēšanas izmaksām (INFORMATĪVS). (ziņo Tamāra Locāne)

31.Par pašvaldības zemes vienību izvērtēšanu katastrofu pārvaldības centra būvniecībai Balvos (INFORMATĪVS). (ziņo Sergejs Maksimovs)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jaunieši iegūst prasmes, iemaņas un pieredzi

Viļakas pilsētas pārvaldē  jūnija mēnesī strādāja trīs jaunieši – Iranda, Darja un Ilards. Skolēni ...

Atkal skan skolas zvans!

Jauno mācību gadu Viļakas Valsts ģimnāzija sāka apvienotā kolektīvā no 1. līdz 12.klasei. Pēc ...