Balvu novada domes sēde 2023.gada 24.augustā

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023.gada 24.augustā, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē). Jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.11/2023 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu studiju programmās” pieņemšanu. (ziņo Ruta Cibule)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.12/2023 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Ruta Cibule)
 3. Par saistošo noteikumu Nr.13/2023 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Ruta Cibule)
 4. Par Balvas kultūrā „Mūsu lepnums” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 5. Par Žīguru Kultūras nama nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma “Kapusala” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0014 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Hortenzijas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0027 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Kapuleja” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0054. (ziņo Sandra Kapteine)
 9. Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, ar kadastra numuru 3864 004 0246, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0246, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Sandra Kapteine)
 10. Par nekustamā īpašuma “Kāpslīši” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 11. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo Sandra Kapteine)
 12. Par nosaukuma “Raicenes mežs” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā un ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda. (ziņo Sandra Kapteine)
 13. Par nosaukuma “Kāpessila mežs” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda  un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 14. Par nosaukuma “Lazdiņas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 15. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Balvu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Verpuļeva 21A” un adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 16. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kupravas pagastā, Balvu novadā sadali, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 17. Par rezerves zemes fonda zemes vienību Bērzpils pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Lapas” un “Ziedi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 18. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.36 Ezera ielā 24, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 19. Par nedzīvojamās ēkas – ēdnīcas “Tilžas internātpamatskola”, Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai lēmuma atcelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 20. Par dāvinājuma – dzīvokļa Nr.22 Brīvības ielā 45, Balvos, Balvu novadā pieņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 21. Par nedzīvojamo telpu “Ambulances ēka”, Rekovas  ielā 25, Rekovā, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 22. Par nekustamā īpašuma “Betona cehs”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 23. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 502A”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 24. Par nekustamā īpašuma “Krastmala”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 25. Par nekustamā īpašuma “Apses”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 26. Par nekustamā īpašuma “Skaistlauki”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 27. Par nekustamā īpašuma “Krikšu lauks”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 28. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 1A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 29. Par nekustamā īpašuma “Zosulu parks”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 30. Par nekustamā īpašuma “Zaļkalniņi”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 31. Par nekustamā īpašuma “Grovmola”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 32. Par nekustamā īpašuma “Akmeņsalas”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 33. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 730”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 34. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 337”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 35. Par nekustamā īpašuma – ½ domājamās daļas no apbūvētas zemes vienības Brīvības ielā 50B, Balvos, Balvu novadā iegādi. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 36. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 37. Par grozījumu Balvu novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta noteikumos Nr.2/2021 “Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 38. Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 39. Par Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 40. Par Ētikas komisijas ievēlēšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 41. Par Ētikas kodeksa apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 42. Par pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 43. Par dāvinājumu pieņemšanu no zemnieku saimniecības “Kotiņi”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 44. Par finansējuma piešķiršanu Vecumu pagasta pārvaldei transporta – mikroautobusa iegādei. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 45. Par finansējuma piešķiršanu Vecumu pagasta pārvaldei traktora iegādei. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 46. Par AS “BALVU ENERĢIJA” akciju iegādi. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Labdarības koncerts “Nepaej garām!”

Ar ikdienas rūpēm, ar šī gada  mainīgajiem laika apstākļiem, ar domām par Ziemassvētkiem klāt ...

Izmaiņas norēķinu kārtībā

Balvu novada pašvaldība informē, ka apvienojoties Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem, ir mainījušies ...