Balvu novada domes sēde 2023.gada 27.jūlijā

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine sasauc domes sēdi 2023.gada 27.jūlijā, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.9/2023 „Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Krišjāņu pagasta nekustamā īpašuma “Ludvinova” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3856 003 0071. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 3. Par nosaukuma “Saknes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 4. Par nosaukuma “Dzintariņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 5. Par nosaukuma “Lēpes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vīksnas pagastā, Balvu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 6. Par nekustamā īpašuma “Stirnas” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 7. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Baltinavas pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Taures” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 8. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Sprunguļi” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 9. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Žīguru pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Piesauļi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 10. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Lazdu ielā 6, Benislavā, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 11. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Ziedu ielā 1, Semenovā, Medņevas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 12. Par Balvu novada domes 2023. gada 25. maija lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Lazdiņi” Medņevas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0186 atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 13. Par dzīvojamai mājai Vidzemes ielā 10A, Balvos, Balvu novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 14. Par Balvu novada teritorijas plānojuma izstrādes vadības grupas izveidošanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no ceļu/ielu rezerves fonda Balvu novada esošo tiltu galvenās inspekcijas veikšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 16. Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā “Lejiņas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 17. Par nekustamā īpašuma “Kļavas”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 18. Par nekustamā īpašuma “Rožukalnu mājas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 19. Par nekustamā īpašuma “Lāči”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 20. Par nekustamā īpašuma “Piemēneši”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 21. Par nekustamā īpašuma “Rumbiņi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 22. Par nekustamā īpašuma “Tīrumi”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 23. Par nekustamā īpašuma “Svīres”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 24. Par nekustamā īpašuma “Irši”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 25. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 26. Par nekustamā īpašuma “Mērnieki”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 27. Par nekustamā īpašuma “Sūniņas”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 28. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,8617 ha platībā un izbūvju atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 29. Par nedzīvojamās telpas – garāžas k-6, Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 30. Par nedzīvojamās telpas Nr.3 – mālu glabātava Rūpnīcas ielā 16, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 31. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – operatīvās ugunsdzēsēju kravas automašīnas GAZ 53A AC 30, valsts reģistrācijas numurs CZ3928, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 32. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47A, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 33. Par nekustamā īpašuma “Rītausmas”, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 34. Par nekustamā īpašuma “Rutkovas purvs”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 35. Par nekustamā īpašuma “Nomale”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 36. Par nekustamā īpašuma “Miezāju lauki”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 37. Par nekustamā īpašuma Balvu ielā 43, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 38. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 39. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.23 Teātra ielā 6, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 40. Par dāvinājuma – dzīvokļa Nr.27 Brīvības ielā 45, Balvos, Balvu novadā pieņemšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 41. Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. (ziņo Sandra Kapteine)
 42. Par Viļakas skvērā esošā padomju režīmu slavinošā pieminekļa demontāžu. (ziņo Sandra Kapteine)
 43. Par saistošo noteikumu Nr.10/2023 “Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums” apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 44. Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 45. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. (ziņo Sandra Kapteine)
 46. Par izmaiņām Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvā. (ziņo Sandra Kapteine)
 47. Par investīciju projekta “Balvu sākumskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana” pieteikuma iesniegšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 48. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” 2022.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 49. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību izveidošanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 50. Par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi. (ziņo Sandra Kapteine)
 51. Par Viļakas pilsētas pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 52. Par pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 53. Par biedrības “Klubs AutoFan” pasākuma finansiālu atbalstu. (ziņo Sandra Kapteine)
 54. Par dāvinājuma pieņemšanu Balvu novada muzeja krājuma papildināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 55. Par finansējuma piešķiršanu atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanai Viļakas pilsētā. (ziņo Sandra Kapteine)
 56. Par finansējuma piešķiršanu 24.Kamermūzikas festivāla Balvos rīkošanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 57. Par papildatvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei. (ziņo Sandra Kapteine)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023.gada 28.septembrī, plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā ...

Viļakas novada informatīvā izdevuma decembra numurs

Iznācis Viļakas novada informatīvais izdevums “Viļakas novadā” 2019.gada 17.decembra numurs

Atkarība un līdzatkarība

Viļakā, 23.septembrī, psiholoģe Inese Lietaviete pasniedza 2 lekcijas par tēmu Atkarība un līdzatkarība: problēmas ...