Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 19.jūlijā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

1.Par attīrīšanas iekārtām pansionātā “Balvi” un Balvu pilsētā (informatīvs). (ziņo Andris Zelčs, Aivars Pugejs).
2.Par saistošo noteikumu Nr.____/2023 „Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo Iveta Kokoreviča)
3.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Krišjāņu pagasta nekustamā īpašuma “Ludvinova” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3856 003 0071. (ziņo Jana Krilova)
4.Par nosaukuma “Saknes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
5.Par nosaukuma “Dzintariņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
6.Par nosaukuma “Lēpes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vīksnas pagastā, Balvu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
7.Par nekustamā īpašuma “Stirnas” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
8.Par nekustamā īpašuma izveidošanu Baltinavas pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Taures” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
9.Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Sprunguļi” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
10.Par rezerves zemes fonda zemes vienības Žīguru pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Piesauļi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
11.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Lazdu ielā 6, Benislavā, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
12.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Ziedu ielā 1, Semenovā, Medņevas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
13.Par Balvu novada domes 2023. gada 25. maija lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Lazdiņi” Medņevas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0186 atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. (ziņo Inese Kaņepe)
14.Par dzīvojamai mājai Vidzemes ielā 10A, Balvos, Balvu novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)
15.Par Balvu novada teritorijas plānojuma izstrādes vadības grupas izveidošanu. (ziņo Valda Vancāne)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ontona dīnas ļustes

2020.gada 18.janvārī jau sesto gadu pēc kārtas notika Ontona dīnas ļustes un ceturto gadu ...

Balvu novada domes sēde 2023.gada 22.jūnijā

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023.gada 22.jūnijā, plkst.09.00. Sēde notiks ...

Piedalies uzdevumu spēlē “Viļakas vēsture stāsta”!

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties uzdevumu spēlē “Viļakas vēsture stāsta”. Viļakai (Marienhauzenai) kā apdzīvotai vietai ...