Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 17.maijā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē). Jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par finanšu līdzekļu izlietojumu Balvu novada pašvaldības reģistrēto autoceļu un ielu uzturēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem (informatīvs). (ziņo Jānis Bubnovs)

2.Par Balvu novada pašvaldības būvobjektu iepirkumiem un to rezultātiem. (informatīvs). (ziņo Gints Grīslis, Inga Puriņa-Eglīte)

3.Par rādītāju un rezultātu sasniegšanu projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināsana Balvu Kultūras un atpūtas centrā” (informatīvs). (ziņo Aleksandrs Sņegovs)

4.Par Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu. (ziņo Valda Vancāne)

5.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.__/2023 “Balvu novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšanu. (ziņo Jānis Bubnovs)

6. Par grozījumiem Zemes lietu un vides jautājumu komisijas nolikumā. (ziņo Gunta Raibekaze)

7.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Ievu lejas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0302. (ziņo Jana Krilova)

8.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Medņevas pagasta nekustamā īpašuma “Pakalni” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3870 003 0018 un 3870 003 0019. (ziņo Jana Krilova)

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pilsētas nekustamo īpašumu Kalna iela 1, Kalna iela 1A un Kalna iela 3, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3801 002 0118, 3801 002 0112 un 3801 002 0031 robežu apvienošanu. (ziņo Jana Krilova)

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma “Rozes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0068. (ziņo Jana Krilova)

11. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 730”, ar kadastra numuru 3846 005 0448, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0838, Balvu pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Jana Krilova)

12. Par pamatlīdzekļa mežaudzes vērtības atzīšanu. (ziņo Ilze Avota)

13.Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo Inese Kaņepe)

14.Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Kociņi” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)

15.Par nekustamā īpašuma “Lazdiņi” Medņevas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)

16.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15 Ezera ielā 24, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Terēzija Začeva)

17.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.58 Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Terēzija Začeva)

18.Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.29 Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā. (ziņo Terēzija Začeva)

19.Par Balvu novada domes 2022.gada 25.augusta lēmuma “Par nosaukuma “Verpuļeva 141” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā,

20.Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)

21.Par nosaukuma “Lapiņas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

22.Par nosaukuma “Stūris” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Šķilbēnu pagastā izskan tradicionālais trešās Adventes koncerts

15.decembrī, kad tiek iedegta trešā svece Adventes vainagā un jau tuvāk ir jūtami skaistie ...

Paziņojums

Viļakas Mūzikas un  mākslas skola mācības 2.semestrī uzsāk ar 11.janvāri attālināti.

Maijs Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē

“Viens mazs prieks, lai tev būtu katra diena,Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis.Viens ...