Balvu novada domes sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi  2023.gada 27.aprīlī, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:
1. Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par pašvaldības darbību 2023.gadā 1.ceturksnī (informatīvs). (ziņo Daina Tutiņa)
2. Par Balvu Kultūras un atpūtas centra direktora iecelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
3. Par grozījumu Balvu novada domes 2021.gada 23.decembra lēmumā (protokols Nr. 18., 1.§) “Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”. (ziņo Ruta Cibule)
4. Par Baltinavas muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2024.-2029.gadam apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
5. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Kultūras ielā 3A, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
6. Par medību tiesībām biedrībai “Vecumu mednieks” Balvu novada Susāju pagasta un Vecumu pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Jānis Trupovnieks)
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma “Apogi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0559. (ziņo Jānis Trupovnieks)
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Gailenes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0080. (ziņo Jānis Trupovnieks)
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunlejiņas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0029. (ziņo Jānis Trupovnieks)
10. Par nosaukuma “Dūjas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
11. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Lazdukalna pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Taureņi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
12. Par nosaukuma “Piekalni” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
13. Par nosaukuma “Pūpēži” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
14. Par nosaukuma “Pazares” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
15. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Bērzu ielā 24 un Zaļā ielā 35, Balvos, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
16. Par Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.38 Ezera ielā 26, Balvi, Balvu novads platības precizēšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
17. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Bērzaine”, Vīksnā, Vīksnas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
18. Par nedzīvojamās telpas -garāžas Nr. k-6 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
19. Par grozījumu Balvu novada domes 2022.gada 24.novembra lēmumā (protokols Nr.23., 31.§) “Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Tilžas pagastā, Balvu novadā”. (ziņo Jānis Trupovnieks)
20. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
21. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienību Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
22. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Lupīnas” piešķiršanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
23. Par nosaukuma “Kalni” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
24. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Ievas” piešķiršanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
25. Par nosaukuma “Āpsīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
26. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu Vectilžas pagastā, Balvu novadā, nekustamā īpašuma “Buļmisti” ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
27. Par zemes vienību apvienošanu Tilžas pagastā, Balvu novadā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Josta” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
28. Par nosaukuma “Mazā Rika” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
29. Par nosaukuma “Ozolaines lauks” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
30. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam apstiprināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks, Sergejs Maksimovs)
31. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” darba plāna 2023.gadam apstiprināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks, Sergejs Maksimovs)
32. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47A, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
33. Par nekustamā īpašuma “Irši”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
34. Par nekustamā īpašuma “Svīres”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
35. Par nekustamā īpašuma “Mērnieki”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
36. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
37. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosība”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
38. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības daļas 1,3064 ha platībā, atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
39. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,8617 ha platībā un izbūvju atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
40. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sola”, Susāju pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
41. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu “Mežvidu skola” Solā, Susāju pagastā, Balvu novadā atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
42. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
43. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Vīksnas pagastā un Kupravas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
44. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
45. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15, Brīvības ielā 68, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
46. Par nekustamā īpašuma “Skoliņas”, Rugāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
47. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 40”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
48. Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 19, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
49. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Eržepoles ielā 15, Viļakā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
50. Par nekustamā īpašuma Krasta ielā 1A, Tilža, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
51. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VW SHARAN, valsts reģistrācijas numurs FN8658, norakstīšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
52. Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 27, Bērzpilī, Bērzpils pagasts, Balvu novads nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
53. Par grozījumu Balvu novada domes 2023.gada 26.janvāra lēmumā “Par valsts vietējā autoceļa V463 “Pāliņi-Gailīši” pārņemšanu”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
54. Par grozījumu Balvu novada domes 2023.gada 26.janvāra lēmumā “Par valsts vietējā autoceļa V466 “Balvi-Teteri-Upatnieki” pārņemšanu”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
55. Par izmaiņām Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
56. Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
57. Par izmaiņām Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
58. Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktora funkciju deleģēšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
59. Par aizņēmumu projekta “Kubulu ciema ielu pārbūve” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
60. Par aizņēmumu prioritāra projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
61. Par aizņēmumu prioritāra projekta “Balvu pilsētas pārvaldes kapacitātes stiprināšana pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai Balvu pilsētas apsaimniekošanā” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
62. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta “Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
63. Par projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/21/A/016 “Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” finansējuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
64. Par Balvu Sporta skolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
65. Par Viļakas muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
66. Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Balvu pilsētas administratīvajā teritorijā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
67. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.5/2023 “Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale, Sergejs Maksimovs)
68. Par saistošo noteikumu Nr.5/2023 “Grozījumi Balvu novada Domes 2023.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2023 „Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pirms apkures sezonas parūpējies par mājokļa ugunsdrošību!

Iestājoties rudenīgam un vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk ...

„Balkanu apļi” 3. kārta un sacensības nūjošanā

8.augustā plkst. 9:30 Šķilbēnu pagasta Dabas parkā “Balkanu kalni” notiks tautas skrējiena „Balkanu apļi” ...