Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) 2023.gada 26.janvārī, plkst.09.00.

Darba kārtībā:

 1. Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par pašvaldības darbību 2022.gadā. (ziņo Daina Tutiņa)
 2. Par tiešo līdzdalību SIA “Viļakas Veselības aprūpes centrs”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 3. Par tiešo līdzdalību SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 4. Par tiešo līdzdalību A/S “Balvu enerģija”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 5. Par tiešo līdzdalību SIA “Balvu autotransports”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 6. Par tiešo līdzdalību SIA “AP Kaudzītes”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Balvu novada administratīvajā teritorijā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 8. Par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027. gadam apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 9. Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļu platības precizēšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 10. Par grozījumiem Balvu novada domes 2022. gada 22. decembra lēmumā (protokols Nr. 25., 12.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Lazdu mājas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0050”. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Riekstiņu mājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0184, un Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Karjeras” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0192. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma “Vīksniņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0063. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Dzērvītes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0245. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 14. Par pamatlīdzekļu mežaudzes vērtības atzīšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 15. Par zemes nomu biedrībai “Hokeja klubs “Žīguri MRS”” Parka ielā 9, Žīguros, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 16. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Rugāju pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Vītolāji” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 17. Par nosaukuma “Mazās atvases” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Briežuciema pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 18. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Bērzuleja” piešķiršanu, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 19. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Krikšu pļava” piešķiršanu, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 20. Par nosaukuma “Ceļmala” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krišjāņu pagastā, Balvu novadā ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 21. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Krišjāņu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Dūkšupe” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 22. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Krišjāņu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Lakstīgalas” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 23. Par nosaukuma “Puķītes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 24. Par nekustamā īpašuma “Sūniņas” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 25. Par nekustamā īpašuma “Rumbiņi” Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 26. Par nekustamā īpašuma “Vālītes”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 27. Par izmaiņu veikšanu Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 28. Par pilnvarojumu nodot Balvu novada pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu starp pašvaldības iestādēm. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 29. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 262”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 30. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 3, Tilža, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 31. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1B, Viļakas ielā 21, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 32. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15, Liepu ielā 4, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 33. Par nekustamā īpašuma “Lidijas 2”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 34. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 573”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 35. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Balvu ielā 25, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 36. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5, Rūpniecības ielā 2A, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 37. Par kustamās mantas – nerūsējošā tērauda galda ar iebūvētu dubulto izlietni, plauktu un maliņu, inventāra Nr.320020, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 38. Par nedzīvojamās telpas Nr.1 “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 39. Par nekustamā īpašuma “Avoti”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 40. Par nekustamā īpašuma “Akmeņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 41. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – ūdenssildāmā apkures katla KVS, atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 42. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 43. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs EM8073, norakstīšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 44. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs FN9605, norakstīšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 45. Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 46. Par īrnieku parādu saistību atmaksu akciju sabiedrībai „Balvu enerģija”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 47. Par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēkas pārņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 48. Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 49. Par valsts vietējā autoceļa V466 “Balvi-Teteri-Upatnieki” pārņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 50. Par valsts vietējā autoceļa V463 “Pāliņi-Gailīši” pārņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 51. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 52. Par projekta pieteikuma “Vides pieejamības veicināšana Balvu novada Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē” iesniegšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 53. Par Balvu novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu izdošanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 54. Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 55. Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekiem. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 56. Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības aģentūras un iestāžu vadītājiem. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 57. Par valsts finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.augustam. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 58. Par Viļakas Valsts Ģimnāzijas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 59. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2023 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir finansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām” apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 60. Par Balvu novada biznesa ideju konkursa “Tava biznesa ideja Balvu novadā” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 61. Par pamatlīdzekļu nodošanu Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 62. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Kalmārs” projekta “The Power of Youth” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 63. Par dalības maksas noteikšanu XVIII Senioru Dziesmu un deju festivālā “Rūtoj saule, rūtoj bite”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 64. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta “Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 65. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 66. Par projekta nr.4.2.2.0/21/A/019 “Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” finansējuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 67. Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF finansētā projekta „Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 68. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “7. Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2023“”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 69. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

GODINA STOMPAKU CĪNĪTĀJUS

ŠOGAD GĀJIENS UZ STOMPAKU NOMETNI, KURĀ DEVĀS ARĪ JAUNSARGI, VAINAGOJĀS AR PIRMO DIEVKALPOJUMU PĒC ...

Urrā! Mums ir daudz skaistu logo!

Vēlamies visiem paziņot, ka mums ir daudz skaistu logo!  Logo konkursā piedalījās seši autori ...