Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 18.janvārī (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

Informatīvi:

 1. Par Balvu novada pašvaldības investīciju projektu realizācija 2022.-2023.gadā (ziņo Daina Tutiņa, Aleksandrs Sņegovs)
 2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novada teritorijā (ziņo Daina Tutiņa, Ilona Blūma)

Pamata darba kārtība:

 1. Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļu platības precizēšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 2. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2022. gada 22. decembra lēmumā (protokols Nr. 25., 12.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Lazdu mājas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0050″. (ziņo Jana Krilova)
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Riekstiņu mājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0184, un Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Karjeras” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0192. (ziņo Jana Krilova)
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma “Vīksniņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0063. (ziņo Jana Krilova)
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Dzērvītes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0245. (ziņo Jana Krilova)
 6. Par pamatlīdzekļu mežaudzes vērtības atzīšanu. (ziņo Ilze Avota)
 7. Par zemes nomu biedrībai “Hokeja klubs “Žīguri MRS”” Parka ielā 9, Žīguros, Balvu novadā. (ziņo Inese Kaņepe)
 8. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Rugāju pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Vītolāji” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 9. Par nosaukuma “Mazās atvases” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Briežuciema pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 10. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Bērzuleja” piešķiršanu, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu  un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 11. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Krikšu pļava” piešķiršanu, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu  un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 12. Par nosaukuma “Ceļmala” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krišjāņu pagastā,  Balvu novadā ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 13. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Krišjāņu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Dūkšupe” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 14. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Krišjāņu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Lakstīgalas” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 15. Par nosaukuma “Puķītes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 16. Par nekustamā īpašuma “Sūniņas” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 17. Par nekustamā īpašuma “Rumbiņi” Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 18. Par nekustamā īpašuma “Vālītes”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 19. Par izmaiņu veikšanu Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. (ziņo Andris Zelčs)

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Semestra noslēgums kopā ar “Latvijas Skolas somu”

Viduču pamatskola pēdējās decembra mācību dienas pavadīja kopā ar iniciatīvas Latvijas Skolas soma finansētajām ...

Senioru sporta spēles

Aicinām līdz 21. jūlijam pieteikt komandas Balvu novada SENIORU SPORTA SPĒLĒM! Balvu novada senioru ...

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...