Balvu novada domes ārkārtas sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2022.gada 26.septembrī, plkst.14.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē).

Darba kārtībā:

  1. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.8/2022 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogu darba samaksai obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
  2. Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem. (ziņo Sandra Kapteine)
  3. Par valsts finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim. (ziņo Sandra Kapteine)
  4. Par pašvaldības finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim. (ziņo Sandra Kapteine)
  5. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs. (ziņo Sandra Kapteine)
  6. Par Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amata konkursa izsludināšanu un pretendentu atlases komisijas izveidi. (ziņo Daina Tutiņa)
  7. Par projekta pieteikuma “Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” atklātas piektās projektu iesniegumu atlases kārtas papildus uzsaukuma ietvaros. (ziņo Vineta Zeltkalne)

Citas ziņas no šīs kategorijas

IV Latgales jauno vijolnieku konkurss Ludzā

Martā ir izskanējis Ludzas Mūzikas pamatskolas un biedrības “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” rīkotais ...

Balvu novada pašvaldība atgādina

Balvu novada pašvaldība atgādina, ka par īpašumiem bijušajās Balvu, Viļakas un Baltinavas novada administratīvajās ...

“Gaismas ceļš” Viļakas novadā

1836 Gaismas ceļš uzsākās 16.jūnijā plks.10 :00 Krāslavā, kad ceļā devās divas skrējēju komandas ...