Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 14.septembrī (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 013 0073, Rugāju pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo J.Krilova)
 2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0364 un 3866 004 0565, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo J.Krilova)
 3. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļš Sita – Stradi 3. posms”, Rugāju pagastā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij. (ziņo J.Krilova)
 4. Par nekustamā īpašuma “Kurši”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0367, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, piekritību pašvaldībai. (ziņo J.Krilova)
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai Balvu novada, Balvu pilsētas nekustamajiem īpašumiem “Dārza iela 1”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 002 0021 un “Ezera iela 30” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 002 0051. (ziņo J.Krilova)
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Briežumājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0005. (ziņo J.Krilova)
 7. Par Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa, platības precizēšanu. (ziņo I.Avota)
 8. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15, Liepu ielā 4, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Avota)
 9. Par Balvu novada Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Silamala” pamatlīdzekļa mežaudzes vērtības atzīšanu. (ziņo I.Avota)
 10. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 34C, Viļakā, Balvu novadā nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 11. Par nekustamā īpašuma Viļakas iela 29, Žīguru pagastā, Balvu novadā nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 12. Par nekustamā īpašuma “Svīres” Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 13. Par nekustamo  īpašumu izveidošanu Vīksnas pagastā, Balvu novadā, nosaukumu “Mežgaļi”  un “Laukmala” piešķiršanu, zemes vienību atzīšanu par starpgabalu  un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 14. Par saistošo noteikumu Nr.___/2022 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)
 15. Par saistošo noteikumu Nr.___/2022 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Latgales dabas iedvesmotie

Viļakas ezera zilganzaļo ūdeņu, Latvijas zilo nokrāsu piepildītās debesis, dzeltenas un sarkanās saules  pielietie ...

Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā

Balvu novada pašvaldība informē, ka ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ...

Pasaules nieru diena

Pasaules nieru diena Katru gadu marta otrajā ceturtdienā tiek atzīmēta Pasaules nieru diena, kuras ...