Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 17.augustā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Stabulnieki”  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 010 0021. (ziņo J.Krilova)
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Mežsētas”, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3874 009 0025 un 3874 009 0098. (ziņo J.Krilova)
 3. Par nosaukuma “Skaras” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 4. Par nosaukuma “Videļi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 5. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Medņevas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 6. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Verpuļeva 41” un adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā, un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 7. Par adreses “Verpuļeva 40” piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā, un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 8. Par nosaukuma “Verpuļeva 141” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā, un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 9. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Saulītes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā, un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 10. Par nosaukuma “Robežmala” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 11. Par medību tiesībām Jura Kaņkas medību iecirknim Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Informācija par pasākumu “Pilates Žīguros”

Viļakas novada dome informē, ka šonedēļ projekta Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi ...

Ziemas prieki “Namiņā”

Tik dāsnu sniega mātes dāvanu sen neesam baudījuši ne pieaugušie, ne bērni. Un šī ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2021.gada 19.augustā plkst.15.00 Balvu Kultūras un atpūtas ...