Balvu novada domes sēde

2022.gada 21.jūnijā plkst.09.00 notiks Balvu novada domes sēde. Sēdes notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtība:

1. Par Balvu novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu.
Ziņo: Aija Mežale

2. Par Tilžas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Aija Mežale
Uzaicināti: Gunta Rižā, Inese Circene

3. Par saistošo noteikumu Nr.22/2022 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas” pieņemšanu.
Ziņo: Aija Mežale
Uzaicināti: Inese Circene

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Kargasi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0020.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma “Podnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3858 005 0014.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

6. Par Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra lēmuma (protokols Nr. 16., 38.§) “Par pamatlīdzekļa – Sebežu tilta kadastra apzīmējumu 3874 004 0283 001, kas atrodas uz ceļa “Sita-Stradi 3.posms” Rugāju pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu” un Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra lēmuma (protokols nr. 16., 39.§) “Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļš Ezernieki – Stradi”, “Ceļš Mieriņi”, “Ceļš Sita – Stradi 3. posms”, Rugāju pagastā, Balvu novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij”, atcelšanu.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

7. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Vīksnas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Apses” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

8. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Partizānu ielā 5B, Balvos, Balvu novadā, iznomāšanu.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

9. Par nosaukuma “Verpuļeva 438” piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piederošai zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā, un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

10. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Kārkli” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

11. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10, Parka ielā 6, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

12. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Kubulu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, adreses piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

13. Par nekustamā īpašuma Abrenes iela 19, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

14. Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nekustamā īpašuma “Rutkovas purvs” Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

15. Par nekustamā īpašuma Krasta iela 1A, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

16. Par saistošo noteikumu Nr. 21/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā” precizēšanu.
Ziņo: Jānis Trupovnieks
Uzaicināti: Anita Avotiņa

17. Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļu, platības precizēšanu.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

18. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļš Ezernieki – Stradi”, Rugāju pagastā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

19. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sola”, Susāju pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

20. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu “Mežvidu skola” Solā, Susāju pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

21. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Parka ielā 24, Viļakā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

22. Par nekustamā īpašuma “Viduči”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

23. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

24. Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 1C, Balvi, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

25. Par nekustamā īpašuma “Nazarovi”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

26. Par nekustamā īpašuma “Peldbaseins”, Rūpnīcas iela 3A, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

27. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0105, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atkārtotas nomas tiesību izsoles rīkošanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

28. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

29. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkum līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

30. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkum līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

31. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

32. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 205”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

33. Par nekustamā īpašuma “Vecsētas”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

34. Par nekustamā īpašuma “Kumelīšu lauks”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

35. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.10, Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

36. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 002 0205 Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

37. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0794, Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

38. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0046 daļas, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

39. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0224 daļas, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

40. Par nekustamā īpašuma “Jūsmas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

41. Par nekustamā īpašuma “Purenītes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

42. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

43. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0224, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: Sandra Kapteine

44. Par nedzīvojamās ēkas – ēdnīcas “Tilžas internātpamatskola”, Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Sandra Kapteine

45. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.58 Ezera ielā 40, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Sandra Kapteine

Citas ziņas no šīs kategorijas

Aizvadīts otrais rudens “krastings” Liepnas upes ielejā

10.oktobrī tika aizvadīts jau otrais rudens “krastings” Liepnas upes ielejā. Pavisam kopā pārgājienā devāmies ...

Piedalies konkursā “Kas ir mediķis?”!

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, sadarbībā ar Balvu un Gulbenes mākslas skolām, izsludina mākslas ...