Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 20.aprīlī (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma “Bīriņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0313. (ziņo Jana Krilova)
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Robežnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0117. (ziņo Jana Krilova)
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Jāņamuiža” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0002. (ziņo Jana Krilova)
 4. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2022. gada 24. marta lēmumā (protokols Nr. 8., 9.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pilsētas nekustamā īpašuma Tehnikas iela 5B zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0436” . (ziņo Jana Krilova)
 5. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vecumu pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma “Ozolāji” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 6. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Rugāju pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma “Pumpurīši” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 7. Par nekustamā īpašuma “Zaļkalniņi” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 8. Par grozījumiem Viļakas novada domes 2019. gada 28. marta lēmumā “Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar  L.K.” . (ziņo Inese Kaņepe)
 9. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Briežuciema pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Apses” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 10. Par nekustamā īpašuma “Virši” Medņevas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 11. Par nekustamā īpašuma “Līgas” Briežuciema pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 12. Par nekustamā īpašuma “Tikumi” Žīguru pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 13. Par nosaukuma “Bērzi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krišjāņu pagastā, Balvu novadā un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 14. Par nosaukuma “Pakalniņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības  atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 15. Par nosaukuma “Alksnīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā, Balvu novadā un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 16. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, nekustamā īpašuma “Verpuļeva 508” Balvu pagastā, Balvu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 17. Par atļauju  slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Brīvības ielā 127B iznomāšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)
 18. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar I. O. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)
 19. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Susāju pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Briedīši” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 20. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Susāju pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Grāvji” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 21. Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu ar Mednieku un makšķernieku biedrību  „Bērzkalne” Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Bērzkalnes pagastā. (ziņo Ginta Zaharāne)
 22. Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu ar Mednieku un makšķernieku klubu  „Kubuli” Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Kubulu pagastā. (ziņo Ginta Zaharāne)
 23. Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku un makšķernieku klubs “Bebrītis”” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)
 24. Par nedzīvojamo telpu Tautas ielā 6, Viļakā, Balvu novadā, nodošanu apakšnomā. (ziņo Terēzija Začeva)
 25. Par  Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.____/2022 “Par Balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” pieņemšanu. (ziņo Gunta Raibekaze)

Informatīvi jautājumi:

 1. Par mērķdotācijas izlietojumu autoceļu uzturēšanai 1.ceturksnī (O.Siņica)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Līdz 15.maijam var iesniegt pieteikumu vasaras nometņu projektu konkursam

Pašvaldība izsludina Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu. Konkursa pieteikumu iespējams ...

Sv. Mateja vitrāža restaurēta

Viļakas Romas katoļu draudzi turpina iepriecināt Dieva piepildītie nodomi un darbi Ziemeļlatgales pērles 130. ...