Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 17.martā plkst.15.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

Darba kārtībā:

1.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0193, Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
2.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0488, Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
3.Par nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 10B, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības, nedzīvojamās ēkas un šķembu seguma laukuma, atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
4.Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
5.Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0,4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
6.Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002) (t.sk. Ražošanas ēkas Nr.6- 1000 m² platībā), atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
7.Par nekustamā īpašuma “Purenītes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
8.Par nekustamā īpašuma “Jūsmas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
9.Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
10.Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 46, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
11.Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 42, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
12.Par nekustamā īpašuma “Tabori”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
13.Par kustamās mantas – Tilžas vidusskolas virtuves inventāra nodošanu atsavināšanai. (ziņo Arta Ķerģe)
14.Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
15.Par nekustamā īpašuma 5.Steķentavas līnija 344, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
16.Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 44”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
17.Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 7, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
18.Par nedzīvojamo telpu Tautas iela 6, Viļaka, Balvu novads nomas līguma slēgšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
19.Par nedzīvojamās telpas-garāžas Nr.7 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
20.Par Licencēšanas komisijas ievēlēšanu. (ziņo Ilona Blūma)
21.Par pamatlīdzekļu nodošanu Krišjāņu pagasta pārvaldei. (ziņo Irēna Začeva)
22.Par pamatlīdzekļu nodošanu Bērzkalnes pagasta pārvaldei. (ziņo Irēna Začeva)
23.Par dalību Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Līdaku pavairošana Viļakas un Svātiunes ezerā”. (ziņo Gatis Siliņš)
24.Par investīciju projekta “Balvu novada Baltinavas ciema ielu dubultās virsmas apstrāde” īstenošanu. (ziņo Gatis Siliņš)
25.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Baritona saksofona iegāde Balvu Mūzikas skolai”. (ziņo Olga Siņica)
26.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Ekspozīcijas “Viļakas apkārtne vēstures līkločos” modernizācijas dizaina izstrāde” . (ziņo Olga Siņica)
27.Par saistošo noteikumu Nr.____/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
28.Par Balvu Kultūras un atpūtas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināšanu. (ziņo Olga Siņica)
29.Par pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifu pastiprināšanu. (ziņo Linda Igaune)
30.Par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi. (ziņo Tamāra Locāne)
31.Par Stompaku nacionālo partizānu nometnes “Saliņu mītnes” atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas plāna 2022. -2032. gadam apstiprināšanu. (ziņo Santa Šmite)
32.Par Balvu novada domes deputāta A.Bukša 17.01.2022. priekšlikuma “Par Ontona i Annes parka turpmāko attīstību Baltinavā” izskatīšanu. (ziņo Daina Tutiņa)

Citas ziņas no šīs kategorijas

NVA tiešsaistes pasākums “Darbs un karjera Latvijā” – iespēja atrast darbu IT un finanšu jomā

gada 28. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Eiropas ...

KINOPUNKTS Viļakas Valsts ģimnāzijā

Laikā, kad ir apstājušies visi aktīvie svētku pasākumi, KINOPUNKTS  piedāvā iespēju  sagādāt skolēniem Ziemassvētku ...