Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 17.februārī plkst.13.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā: 

 1. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2022 “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” precizēšanu.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai Balvu novada, Balvu pagasta nekustamajiem īpašumiem “Ievlejas”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0765 un “Arājs” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0766.
 3. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Šāveļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0094.
 4. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Parka ielā 6, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
 5. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Susāju pagastā, Balvu novadā sadali, piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Vārpas” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
 6. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Krišjāņu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Mežmaliņa” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai.
 7. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Sīlīši” piešķiršanu  un nodošanu atsavināšanai.
 8. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Tilžas pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Lauciņi” piešķiršanu  un nodošanu atsavināšanai.
 9. Par nekustamā īpašuma “Tačuki-1” Baltinavas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai.
 10. Par nekustamā īpašuma “Čikumājas” Susāju pagastā, Balvu novadā nodošanu  atsavināšanai.
 11. Par medību tiesībām Mednieku klubam „Nastrova” Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Susāju pagastā.
 12. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Nr.36 Dārza ielā 8, Balvos, Balvu novadā,  statusa atcelšanu.
 13. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Nr.83 Bērzpils ielā 50, Balvos, Balvu novadā,  statusa atcelšanu.
 14. Bar Balvu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu.
 15. Par grozījumiem Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikumā.
 16. Par grozījumiem Balvu novada Būvvaldes nolikumā.

Informatīvie jautājumi:

 1. AS “Latvenergo”: Par izpētes darbiem ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros, kas saistīti ar atjaunīgo energoresursu ilgtspējīgu attīstību.
 2. Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra darbības pārskats par 4 mēnešiem.
 3. Iepirkumu procedūru organizēšana Balvu novada pašvaldībā.
 4. Pārskats par darbiem pašvaldības būvobjektos.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas Valsts ģimnāzija aizvadījusi Atkalredzēšanās svētkus

Ik gadu pirmajā februāra sestdienā Viļakas Valsts ģimnāzijā notiek Žetonu vakars, kad 12.klases abiturienti ...

Mobilā diagnostika

12.oktobrī Viļakā, Balvu ielā 5 (pie Latvijas aptiekas) 10.00-17.00 Mobilā diagnostika. IZMEKLĒJUMI Mamogrāfija: Ar ...

ATCELTA transportlīdzekļu satiksmes ierobežošana uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem

No 19.aprīļa tiek ATCELTA transportlīdzekļu satiksmes ierobežošana uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem