Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 17.februārī plkst.15.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma “Upenāji 1”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma “Skalbes”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā atsavināšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma Kooperatoru ielā 8A, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma “Galotnes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma Eržepoles ielā 34, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 6. Par nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 23A, Viļakā, Balvu novadā un Dzirnavu ielā 23, Viļakā, Balvu novadā, iegādi.
 7. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu.
 8. Par nedzīvojamās telpas Nr.6 Pils ielā 14, Viļakā, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 9. Par nedzīvojamās telpas-garāžas Nr.9 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 10. Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā.
 11. Par Kubulu Kultūras nama vadītāja atbrīvošanu.
 12. Par amatu savienošanas atļauju Sandrai Kapteinei.
 13. Par izmaiņām Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvā.
 14. Par Licencēšanas komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu.
 15. Par Balvu novada attīstības programmas 2022. – 2027.gadam apstiprināšanu.
 16. Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada apstiprināšanu.
 17. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā” precizēšanu.
 18. Par Informācijas sistēmu drošības politikas apstiprināšanu.
 19. Par Informācijas sistēmu darbības atjaunošanas plāna apstiprināšanu.
 20. Par Informācijas sistēmu drošības riska pārvaldības plāna apstiprināšanu.
 21. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.___/2022 “Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi” apstiprināšanu.
 22. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.___/2022 “Informācijas sistēmu drošības noteikumi” apstiprināšanu.
 23. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.___/2022 “Balvu novada pašvaldības personas datu apstrādes noteikumi” apstiprināšanu.
 24. Par maksas noteikšanu aprūpes mājās pakalpojumam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar invaliditāti.
 25. Par maksas noteikšanu aprūpes pakalpojumam bērniem ar invaliditāti.
 26. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas Valsts ģimnāzijai 90

Papildinformācija Viļakas  Gaismas pils ezera krastā apmeklētājiem: 18:00 – 22:00   renovētajā  ģimnāzijas ēkā būs ...

INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM 5.JŪNIJĀ

2021.gada 5.jūnijā Latvijā norisināsies pašvaldību vēlēšanas. Pašvaldību domes tiks vēlētas 41 vēlēšanu apgabalā – ...