Apstiprina Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu un citus lēmumus

Šodien, 2.februārī, attālinātā režīmā notika Balvu novada ārkārtas sēde. Darba kārtībā deputāti izskatīja 5 jautājumus.

Apstiprina Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu

Ar 13 balsīm Par  un vienu balsi Pret deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4/2022 „Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu””. Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu.

Pārņems valsts vietējo autoceļu V468  “Briežuciems – Baltinava”

Deputāti apstiprināja lūgt LR Satiksmes ministriju nodot Balvu novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības valsts vietējo autoceļu V468 “Briežuciems – Baltinava” 3.2 km pašvaldības  funkciju nodrošināšanai. Uzdeva Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram veikt visas nepieciešamās darbības ar lēmuma 1.punktā minētā autoceļa pārņemšanu Balvu  novada pašvaldības pārziņā.

Nodrošinās līdzfinansējumu biedrības “Radošās idejas” projektam “Radošā terase pie Balvu mākslas skolas”

Deputāti nolēma nodrošināt līdzfinansējumu projekta “Radošā terase pie Balvu mākslas skolas” atbalsta gadījumā desmit procentu apmērā biedrībai “Radošās idejas”, reģ. Nr. 50008184511, reģistrācijas adrese Rīga, Vesetas iela 30 – 61, LV-1013 projekta realizācijai EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā.

Noteica  izmaiņas  maksā par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem

Deputāti noteica izmaiņas maksā par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem:

1.Balvu novada “Pansionāts „Balvi”” EUR 20,69 (divdesmit euro un 69 centi) vienai personai dienā.

2.Rugāju Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” EUR 19.38 (deviņpadsmit  euro un 38 centi) vienai personai dienā.

3.Viļakas sociālās aprūpes centrā EUR 20.27 (divdesmitt euro un 27 centi) vienai personai dienā.

4.Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā EUR 21,58 (divdesmit viens euro un 58 centi) vienai personai dienā.

Deleģēs Balvu novada Nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktora funkcijas

Deleģēs Balvu novada Nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” Upītes bibliotēkas vadītāju Lolitu Spridzāni veikt Balvu novada Nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktora pienākumus, kas saistās ar līgumu slēgšanu, administratīvo aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi.

Informācija: Terēzija Babāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Īstenots projekts “Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana”

Projekts atbalstīts Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Leader konkursa projektā Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana. ...

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas”2023. gada jūlija numurs ir klāt!

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas”2023. gada jūlija numurs ir klāt! 📌Informācija par pašvaldības autoceļu uzturēšanas fondu (3.lpp.) ...

Ikgadējā un gaidītā FOTO ORIENTĒŠANĀS

Rudens aktivitāšu pasākums, kurā piedalījās visas klases un visi skolēni,Rekavas vidusskolā notika bezlietus dienā ...