Balvu novada domes sēde 2021. gada 23. decembrī plkst.09:00

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi, 2021.gada 23.decembrī (ceturtdien), plkst.09.00. Sēde notiks attālināti. 

1. Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā;

2. Par pilnvarojumu lemt par samaksas pieprasīšanu no bērna vecākiem par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē;
3. Par deleģējumu Balvu novada Sociālajai pārvaldei slēgt līgumus par savstarpējiem norēķiniem bērnu nododot pirmsadopcijas aprūpē;

4. Par Rugāju Tautas nama nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Naudaskalna Tautas nama nolikuma apstiprināšanu
6. Par Tilžas Kultūras un vēstures nama nolikuma apstiprināšanu.
7. Par Briežuciema Tautas nama nolikuma apstiprināšanu.
8. Par Kubulu Kultūras nama nolikuma apstiprināšanu.
9. Par Vectilžas Sporta un atpūtas centra nolikuma apstiprināšanu.
10. Par Rubeņu Tautas nama nolikuma apstiprināšanu.
11. Par Krišjāņu Tautas nama nolikuma apstiprināšanu.
12. Par Lazdukalna Saieta nama nolikuma apstiprināšanu.
13. Par Vīksnas Tautas nama nolikuma apstiprināšanu.
14. Par Viļakas Kultūras nama nolikuma apstiprināšanu.
15. Par Viļakas muzeja nolikuma apstiprināšanu.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Ezeriņš” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0150.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Kļavukalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0032.
18. Par grozījumu Baltinavas novada domes lēmumā “Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. K.”.
19. Par grozījumu Balvu novada Domes 2021. gada 28. oktobra lēmumā “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vecumu pagastā sadali, lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai”.
20. Par nedzīvojamās telpas-garāžas Nr.4 Partizānu ielā 66, Balvos, Balvu novadā, patapinājuma līguma pagarināšanu.
21. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.5 Tautas ielā 14A, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu.
22. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
23. Par zemes vienības Abrenes ielā 4, Viļakā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai.
24. Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 9F Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
25. Par nosaukuma “Verpuļeva 337” un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai.
26. Par nosaukuma “Beķeri” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai.
27. Par nekustamā īpašuma Ezermala-2 Nr.344, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
28. Par nosaukuma “Kociņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai.
29. Par dzīvokļa Nr.1, Tautas ielā 20, Viļakā Balvu novadā īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas.
30. Par nedzīvojamo telpu Nr.12 Jaunatnes ielā 3, Krišjāņos, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu.
31. Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu.
32. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 46, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
33. Par nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 10B, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā zemes vienības, nedzīvojamās ēkas un šķembu seguma laukuma, nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
34. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 42, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
36. Par nekustamā īpašuma “Tabori”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
37. Par nekustamā īpašuma “Svīres”, Rugāju pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
38. Par nekustamā īpašuma “Tīrums”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
39. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Skolas ielā 11, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
40. Par nekustamā īpašuma “Brālīši”, Borisovā, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu.
41. Par nekustamā īpašuma “Fermiņa”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
42. Par pamatlīdzekļa – mežaudzes “Jaunvasaraudzes”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu.
43. Par grozījumiem Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikumā.
44. Par grozījumiem Balvu novada Bāriņtiesas nolikumā.
45. Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā.
46. Par Balvu novada attīstības programmu Investīciju plānu aktualizāciju.
47.Par maksas noteikšanu par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem.
48.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.9/2021 “Balvu novada Domes deputātu darbības apstākļu nodrošināšanas kārtība” apstiprināšanu.
49.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.10/2021 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir finansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām” apstiprināšanu.
50.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.11/2021 “Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Balvu novada pašvaldības budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” apstiprināšanu.
51.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.12/2021 “Balvu novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas pakalpojumu piegādes tarifu aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu.
52.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.13/2021 “Balvu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu.
53.Par saistošo noteikumu Nr.18/2021 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.
54.Par saistošo noteikumu Nr.19/2021 „Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu.
55.Par saistošo noteikumu Nr.20/2021 „Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai” pieņemšanu.

Citas ziņas no šīs kategorijas