Balvu novada pašvaldība atgādina

Balvu novada pašvaldība atgādina, ka par īpašumiem bijušajās Balvu, Viļakas un Baltinavas novada administratīvajās teritorijās pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums veicams līdz 2021. gada 15. novembrim, savukārt par Rugāju novada teritorijā esošajiem īpašumiem, pamatojoties uz Rugāju novada pašvaldības 2021.gada 18.marta lēmumu Nr.91 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu” – līdz 30.novembrim.

Aicinām visus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuri vēl nav samaksājuši NĪN, veikt apmaksu līdz norādītajiem datumiem.

Nekustamā īpašuma nodokli iespējams samaksāt Balvu novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009115622, norēķinu kontos:

  • AS “SEB BANKA”, UNLALV2X, konts LV68 UNLA 0050 0166 3968 6;
  • AS “SWEDBANK”, HABALV22, konts LV17 HABA 0551 0343 8097 3;
  • AS “CITADELE BANKA”, PARXLV22, konts LV80 PARX 0012 5929 7000 9;
  • PA “San-Tex” Norēķinu centrā, Partizānu ielā 14, Balvos;
  • Pagastu pārvaldēs;
  • Veikalā MAXIMA;
  • Portālā epakalpojumi.lvun www.latvija.lv.

Veicot maksājumu, maksājuma mērķī jānorāda NĪN maksāšanas paziņojuma numurs.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Atbilstoši 2021.gada 13.marta grozījumiem likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 5.pantā, par 2021. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz 2021. gada 31. decembrimBūtiski ņemt vērā, ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā – 0,05 procenti no laikā nenomaksātā pamatparāda summas par katru nokavēto dienu.
Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā, iesniedzot rakstisku vai elektroniski parakstītu iesniegumu.

Citas ziņas no šīs kategorijas

IV Latgales jauno vijolnieku konkurss Ludzā

Martā ir izskanējis Ludzas Mūzikas pamatskolas un biedrības “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” rīkotais ...

Uzsāk pašvaldības dīķu tīrīšanu drošības nolūkiem

Šonedēļ ir uzsākti 11 pašvaldības dīķu labiekārtošanas darbi, projekta Nr.LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot ...

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...