Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2021.gada 21.oktobrī plkst.15.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par pamatlīdzekļu nodošanu Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX”. (ziņo A.Voiciša)
 2. Par pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā Balvu novada Viļakas pilsētas pārvaldei. (ziņo V.Zeltkalne)
 3. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5  Rūpniecības ielā 2A, Žīguros,  Žīguru pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo T.Začeva)
 4. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 55, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo T.Začeva)
 5. Par dzīvokļa Nr.1, Tautas ielā 20, Viļakā Balvu novadā īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas. (ziņo I.Krukovska)
 6. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13 Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 11, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 78”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma “Tīrums”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma “Fermiņa”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 11. Par nekustamā īpašuma “Puķītes”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma “Svīres”, Rugāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma “Lazdu leja”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 14. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0087 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 15. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0081 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 16. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, norakstīšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 17. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas numurs GC1042, norakstīšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 18. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs EU5150, norakstīšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 19. Par kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Purva priedes”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 20. Par kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 21. Par kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Mežupe”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 22. Par kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Kronīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 23. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0383 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 24. Par nedzīvojamās telpas Nr.4 “Ziediņi’’, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
 25. Par Balvu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam projekta apstiprināšanu un  nodošanu publiskajai apspriešanai. (ziņo I.Začeva)
 26. Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam projekta apstiprināšanu un  nodošanu publiskajai apspriešanai. (ziņo I.Začeva)
 27. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2018. gada 25.janvāra lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi.”. (ziņo L.Igaune)
 28. Par grozījumu 2021.gada 30.septembra lēmumā “Par finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim.”. (ziņo L.Igaune)
 29. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo L.Igaune)
 30. Par dāvinājuma pieņemšanu – 5. Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2021” gleznas. (ziņo O.Siņica)
 31. Par Balvu novada Būvvaldes izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
 32. Par  Balvu novada Būvvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 33. Par Balvu novada Bērnu un jauniešu centra izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
 34. Par Balvu novada Bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 35. Par  Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 36. Par  Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 37. Par  Balvu novada Kultūras pārvaldes vadītāja mēnešalgas noteikšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 38. Par  Ziemeļlatgales sporta centra vadītāja mēnešalgas noteikšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 39. Par saistošo noteikumu Nr.____/2021 „Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)
 40. Par saistošo noteikumu Nr.____/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokli Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo I.Logina)
 1. Par saistošo noteikumu Nr.____/2021 „Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo I.Logina)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.___/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piekritīgo zemi Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo I.Logina)
 3. Par izmaiņām Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā. (ziņo I.Blūma)
 4. Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Bubnovs)
 5. Par Medību koordinācijas komisijas ievēlēšanu. (ziņo J.Bubnovs)
 6. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu “Balvu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtība” apstiprināšanu. (ziņo O.Siņic)
 7. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu “Par inventarizāciju veikšanu Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo R.Loča)

Citas ziņas no šīs kategorijas