Ārkārtas domes sēde

Āŗkārtas domes sēde notiks attālināti 2021.gada 30.septembrī, plkst.14.00

Darba kārtībā:

  1. Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem, vadītāju vietniekiem un metodiķu pirmsskolas izglītībā. (ziņo O.Siņica, I.Kaļva)
  2. Par finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim. (ziņo O.Siņica)
  3. Par finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1. septembra līdz 2021.gada 31. decembrim. (ziņo O.Siņica)
  4. Par aizņēmumu projekta “Bērzu ielas posma pārbūve un autostāvvietas seguma atjaunošana Skolas ielā Balvu pilsētā” īstenošanai. (ziņo O.Siņica)
  5. Par priekšfinansējumu piešķiršanu biedrības “Virica” projektam “Kopā būt”. (ziņo O.Siņica)
  6. Par finansējuma piešķiršanu Šķilbēnu pagastam apkures katla avārijas seku likvidēšanai. (ziņo O.Siņica)
  7. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Veldrītes”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas, 3444,05 m2 platībā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
  8. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Veldrītes”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas, 0,2240 ha platībā, un divu rūpnieciskās ražošanas ēku, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
  9. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi”. (ziņo S.Maksimovs)

 

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Nodokļu nomaksa mazajiem uzņēmējiem kļūs vienkāršāka

Lai padarītu vienkāršāku nodokļu aprēķināšanu un nomaksu mazajiem uzņēmējiem padarītu vienkāršāku, no 2022. gada 1. janvāra tiks ...

Meža diena Žīguros

Š.g. 9.septembrī Žīguros  notiks Meža diena. Dienas programma: no plkst. 09.00 SĒŅU IZSTĀDE (Žīguru ...