Komitejas sēžu darba kārtības

Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2021.gada 15.jūlijā, plkst.09.00.

Darba kārtībā:

 1. Par Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 2. Par Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. (ziņo komitejas priekšsēdētājs)

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2021.gada 15.jūlijā, plkst.11.00.

Darba kārtībā:

 1. Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 2.  Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. (ziņo komitejas priekšsēdētājs)

Tautsaimniecības un vides komiteja

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2021.gada 15.jūlijā, plkst.13.00.

Darba kārtībā:

 1. Par Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 2. Par Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. (ziņo komitejas priekšsēdētājs)
 3. Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar *** (ziņo I.Krukovska)
 4. Par nosaukuma “Otrie Mazkalniņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3878 008 0185. (ziņo I.Krukovska)
 5. Par pamatlīdzekļa – mežaudzes “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ***. (ziņo G.Zaharāne)
 7. Par nekustamā īpašuma “Groziņi” Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
 8. Par nekustamā īpašuma “Sēnītes” Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
 9. Par nekustamā īpašuma “Ceļmalas” Balvu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
 10. Par nekustamā īpašuma “Lejasgala mājas” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
 11. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. (ziņo G.Zaharāne)
 12. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2021.gada 22.jūnija lēmumā “Par privātpersonai piederošu zemes vienību apvienošanu Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā”. (ziņo G.Zaharāne)
 13. Par nekustamā īpašuma Ezera ielā 35, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 14. Par nekustamā īpašuma Ezermala 2 Nr. 341, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 15. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Bērzkalnes pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 16. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 17. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 18. Par Balvu novada Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)
 19. Par Balvu novada pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)

Finanšu komiteja

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2021.gada 15.jūlijā, plkst.15.00.

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma “Saulēni”, Medņevas pagasta, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 2. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 002 0205 Briežuciema pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 3. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0217 Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 4. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0229 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 5. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0095 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 6. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0146 Bērzpils pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 7. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0208 Bērzpils pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 8. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0231 Bērzpils pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 9. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0069 Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 10. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0717 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 11. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0385 Kubulu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 12. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0397 Kubulu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 13. Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo J.Annuškāns)
 14. Par Balvu novada administrācijas Kancelejas un personāla nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 15. Par Balvu novada administrācijas Juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 16. Par Balvu novada administrācijas Iepirkumu nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 1. Par Balvu novada administrācijas Finanšu plānošanas un centralizētā grāmatvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 2. Par Balvu novada administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 3. Par Balvu novada administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 4. Par Balvu novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 5. Par Balvu novada administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 6. Par Balvu novada administrācijas Tehniskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 7. Par Balvu novada administrācijas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 8. Par Balvu novada administrācijas amata vienību saraksta apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 9. Par apvienoto Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu Dzimtsarakstu nodaļu reorganizēšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 10. Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 11. Par apvienoto Balvu, Rugāju un Viļakas pašvaldības policiju reorganizēšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 12. Par Balvu novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 13. Par amatu savienošanas atļauju Egonam Strumpem. (ziņo I.Blūma)
 14. Par amatu savienošanas atļauju Ludmilai Beļikovai. (ziņo I.Blūma)
 15. Par Iepirkumu komisijas ievēlēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 16. Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas ievēlēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 17. Par Dzīvokļu komisijas ievēlēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 18. Par Balvu novada Bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata. (ziņo L.Vilciņa)
 19. Par pārstāvju deleģēšanu darbam Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās (ziņo L.Vilciņa)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Aicinām uz tikšanos Balvu novada tūrisma uzņēmējus

2023.gada 18.aprīlī plkst. 10:00 esošos un potenciālos tūrisma objektu saimniekus un tūrisma uzņēmējus no ...

Kemperu salidojums Viļakā noslēdzies

No 18.līdz 21.maijam Ziemeļlatgalē, Viļakā notika nebijis pasākums-Kemperu salidojums, kurš pulcēja dalībniekus no Igaunijas, ...