Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 30.06.2021. plkst.14.00 Viļakas Valsts ģimnāzijā.

Darba kārtība:

1.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
2.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “PRAZERINA”
3.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
4.Par Viļakas novada Žīguru pagasta ciema Gārša saglabāšanu un adreses precizēšanu
5.Par Viļakas novada Susāju pagasta ciema Kraukļeva saglabāšanu, nosaukuma “Kraukļeva” piešķiršanu un adreses “Kraukļeva”, Kraukļeva, Susāju pag., Viļakas nov., LV-4584 piešķiršanu
6.Par Viļakas novada Žīguru pagasta ciema Pavajeva saglabāšanu un adreses piešķiršanu
7.Par Viļakas novada Žīguru pagasta ciema Žeigurova saglabāšanu un adreses precizēšanu
8.Par Viļakas novada Vecumu pagasta ciema Vientuļi saglabāšanu un adreses piešķiršanu
9.Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0281, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā
10.Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0373, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā
11.Par nekustamā īpašuma “Otteskalns” ar kadastra numuru 3878 003 0074 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
12.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0145 daļas, kas atrodas Viļakas novada Kupravas pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
13.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0153 daļas, kas atrodas Viļakas novada Kupravas pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
14. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
15. Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apstiprināšanu
16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
17.Par dzīvojamo telpu īres tiesību izbeigšanu ar ***
18.Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu ar ***
19.Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu, izsoles veida un sākuma nomas maksas apstiprināšanu
20.Par grozījumiem Viļakas novada 2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2017” Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību ” pieņemšanu
21.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Abrenes ielā 4A, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 001 0241, atsavināšanas ierosināšanu, izsoles veida, sākuma maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
22.Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
23.Par grozījumiem „Viļakas novada pašvaldības 28.01.2021. Saistošajos noteikumos Nr.3/2021 ”Par Viļakas novada pašvaldības 2021.gada budžetu”
24.Par Dzintras Uzkliņģes atbrīvošanu no Žīguru pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja pildīšanas
25. Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežvidu skola” Solā, Susāju pagastā, Viļakas novadā, ar kadastra apzīmējumu 3878 005 0127 001, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles veida, sākuma maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Citas ziņas no šīs kategorijas

Kupravas, Susāju un Vecumu pagasta diena “Kopā jautrāk”

30.jūlijā saulainais un vasarīgi siltais vakars Borisovas vecdārzā bija piepildīts ar dažādām radošām un ...

Pieejams valsts atbalsts mācībām starptautiskajās tiešsaistes kursu platformās

Ekonomikas ministrija (EM) kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) aicina līdz šī gada 31. ...