Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 25.02.2021. plkst.16.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtība:
1.Par projektu konkursa „Finansējuma piešķiršana topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2021.gadā” nolikuma apstiprināšanu
2.Par avansa starpības atmaksas piedziņu no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas celtne”
3.Par amata pienākumu deleģēšanu
4.Par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 2021.gada 15.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1/2021 ” Grozījumi 2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību ”
5.Par grozījumiem Viļakas novada domes 2021.gada 28.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.2/2021” Grozījumi Viļakas novada domes 2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā ”
6.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
7.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
8.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
9. Par Viļakas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu
10.Par pārtikas kuponu piešķiršanu
11.Par Viļakas novada pašvaldības izglītības iestāžu mēneša izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
12.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 3 – 14, Viļakā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3815 900 0436, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
13.Par grozījumiem Viļakas novada Sociālā dienesta nolikumā
14. Par grozījumiem Viļakas novada domes 28.01.2021. lēmumā Nr.26 “ Viļakas novada domes budžeta finansējamo iestāžu amatu saraksti”
15. Par nekustamā īpašuma Rekovas ielā 15 – 8, Rekovā, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., ar kadastra numuru 3882 900 0085, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
16. Par nekustamā īpašuma Rekovas ielā 15 – 6, Rekovā, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., ar kadastra numuru 3882 900 0084, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
17.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Šķilbēnu pagasta nekustamajam īpašumam “Sudrabvītoli”
18.Par nekustamā īpašuma Viļakas ielā 21 -1A, Žīguros, Žīguru pag., Viļakas nov., telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0141 001 011 sadali
19.Par nekustamā īpašuma “Vīksnas mājas” ar kadastra numuru 3878 008 0168 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
20.Par nekustamā īpašuma “Zemītes” ar kadastra numuru 3878 003 0017 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
21. Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar ***
22.Par Alejas iela 28, Šķilbani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587 adreses likvidāciju
23.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
24.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
25.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3882 002 0404 platības precizēšanu un zemes robežu pārkārtošanu
26.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Vecumu pagasta nekustamajam īpašumam “Virši”
27.Par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
28.Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu ar ***
29.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar Apdrošināšanas akciju sabiedrību “Balta”
30.Par dzīvojamo telpu īres līguma grozīšanu

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izzinoša ekskursija par II pasaules karu Viļakas pilsētā

21.aprīlī Viļakas muzejs kopā ar Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēniem devās izzinošā ekskursijā iepazīstot II ...

Domes sēde

Domes sēde 2021.gada 28.oktobrī, plkst.10.00. Sēde notiks attālināti. Darba kārtībā: Par saistošo noteikumu Nr.10/2021 ...

Piesaki un saņem pakalpojumus elektroniski!

Vides aizsardzības un reģionālā ministrija (VARAM) iedzīvotājus aicina izmantot izmantot e-pakalpojumus. Valsts pārvaldes portālā ...