Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 28.01.2021.  plkst.13.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtība:
1.Par zemes nomas līguma grozīšanu ar ***
2.Par zemes nomas līguma grozīšanu ar ***
3.Par zemes nomas līguma grozīšanu ar ***
4.Par adreses Balvu iela 10B, Viļaka, Viļakas nov., piešķiršanu būvei ar kadastra apzīmējumu 3815 002 0133 002
5.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
6.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
7.Par nekustamā īpašuma Pils ielā 34B, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 003 0034 sadali un lietošanas mērķu noteikšanu
8.Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu ar ***
9.Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu ar ***
10.Par dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr.5, Balvu ielā 23, Viļakā, Viļakas novadā, izīrēšanu ***
11.Par nekustamā īpašuma Parka ielā 8, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 004 0034, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
12.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņu ielā 9, Viļakā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3815 002 0080 nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
13.Par valsts mērķdotāciju sadali kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada 1.pusgadā
14.Par pašvaldības finansējuma sadali amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai
15.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
16.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kviešu druva” ar kadastra numuru 3892 001 0188, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, atsavināšanas ierosināšanu
17.Par finansiālu atbalstu kultūras pasākumam „Latgaliešu kultūras Gada balva Boņuks 2020”
18.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija (6.posms)“
19.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “5.Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2021“”
20.Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas darba finansēšanu un atlīdzības noteikšanu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem 2021.gada Balvu novada domes vēlēšanu sagatavošanā
21.Viļakas novada domes budžeta finansējamo iestāžu amatu saraksti
22.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
23.Par Viļakas novada pašvaldības 2021.gada ___.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 ”Par Viļakas novada pašvaldības 2021.gada budžetu” izdošanu
24.Par Zigrīdas Vancānes atbrīvošanu no Viļakas novada domes izpilddirektora amata
25. Par pabalsta piešķiršanu un izmaksāšanu ***

Citas ziņas no šīs kategorijas

Domes sēdē apstiprina Viļakas pilsētas pārvaldes un pagastu pārvalžu vadītājus

Finanšu komitejā 16.novembrī deputāti virzīja lēmumprojektus uz domes sēdi par pagastu un pilsētu-Balvu un ...

GreenPalette partneri tiekas Rekovā meistarklasē par brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. ...

Lielsaimniecība Kotiņi Viļakas novadā saimnieko Baltijas jūrai draudzīgi

Starptautiskā konkursa “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” 2020. gada Latvijas finālists ir saimniecība Kotiņi, ...