2021.gada protokoli:

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 30.jūnija protokols Nr.13 (DOC)

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas attīstības plāns 2021.-2023.gadam

Viļakas Valsts ģimnāzijas attīstības plāns 2021.-2023.gadam

Viļakas novada 2020.gada publiskais pārskats

Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežvidu skola” Sola, Susāju pagasts, Viļakas novads, ar kadastra apzīmējumu 3878 005 0127 001, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumi

Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Abrenes ielā 4A, Viļaka, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 001 0241, izsoles noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.8/2021 “Grozījumi   2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību ”

Saistošie noteikumi 9/2021 “Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 28.01.2021. Saistošajos noteikumos Nr.3/2021 „Par Viļakas novada pašvaldības 2021.gada budžetu”

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 15.jūnija protokols Nr.12 (DOC)

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 2.jūnija protokols Nr.11 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 27.maija protokols Nr.10 (DOC), audio fails (mp3)

Saistošie noteikumi Nr.7/2021 “Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 28.01.2021. Saistošajos noteikumos Nr.3/2021„Par Viļakas novada pašvaldības 2021.gada budžetu””

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 20.maija protokols Nr. 9 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 10.maija protokols Nr.8 (DOC), audio fails (mp3)

Saistošie noteikumi Nr.6/2021 “Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 28.01.2021. Saistošajos noteikumos Nr.3/2021 “Par Viļakas novada pašvaldības 2021.gada budžetu””

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 29.aprīļa protokols Nr.7 (DOC), audio fails (mp3)

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums

Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14, Viļakā, Viļakas novadā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumi

Pielikums Lēmumam Nr.185 Pirkuma līgums “Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sidrabiņi” ar kadastra numuru 3870 005 0116, Viļakas novada Medņevas pagastā, iegādi”

Rekavas vidusskolas nolikums

Rekavas vidusskolas Attīstības plāns 2021./2022.m.g.-2023./2024.m.g.

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 23.aprīļa protokols Nr.6 (DOC), audio fails (mp3)

Pielikums Lēmumam Nr. 144 Izsoles noteikumi

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 31.marta protokols Nr.5 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada Medņevas pagastu iedzīvotāju aptauja “Par Viļakas novada Medņevas pagasta nosaukuma maiņu uz Medņovas pagasts” norises kārtība

Viļakas novada Šķilbēnu pagastu iedzīvotāju aptauja “Par Viļakas novada Šķilbēnu pagasta nosaukuma maiņu uz Šķilbanu pagasts” norises kārtība

Viļakas novada Vecumu pagastu iedzīvotāju aptauja “Par Viļakas novada Vecumu pagasta nosaukuma maiņu uz Vacumu pagasts” norises kārtība

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 25.marta protokols Nr.4 (DOC), audio fails (mp3)

Pielikums Lēmumam  Nr. 101 Nomas pirkuma līgums

Pielikums Lēmumam Nr. 104 Pirkuma līgums

Pielikums Lēmumam Nr. 105 Pirkuma Līgums

Pielikums Lēmumam Nr.106 “Viļakas novada domei piekritīgā nekustamā īpašuma “Ozoliņi” ar kadastra numuru 3898 001 0128, kas atrodas Katlešos, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi”

Pielikums Lēmumam Nr.113 Noteikumi “Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0333 daļas, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, transporta būves – laukuma ar mīksto segumu un tam pieguļošās teritorijas, nomas tiesību izsoles noteikumi (projekts Nr.5.6.2.0/17/I/022 “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”)”

Bāriņtiesas pārskats par 2020.gadu

Pielikums Lēmumam Nr.117 “Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kviešu druva” ar kadastra numuru 3892 001 0188, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, izsoles noteikumi”

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 25.februāra protokols Nr.3 (DOC), audio fails (mp3)

Nolikums Nr.1 “Viļakas novada domes konkurss par finansējuma piešķiršanu”topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2021. gadā

Pielikums lēmumam Nr.49

Saistošie noteikumi Nr.4/2021 “Grozījumi Viļakas novada domes 2021.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”

Saistošie noteikumi Nr.5/2021 “Grozījumi Viļakas novada domes 2021.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.  2/2021  „ Grozījumi Viļakas novada domes  2017.gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā ””

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 28.janvāra protokols Nr.2 (DOC), audio fails (mp3)

Pielikums Viļakas novada domes 28.01.2021. Lēmumam Nr.26 “Par Viļakas novada domes budžeta finansējamo iestāžu amatu saraksti”

Pielikums Viļakas novada domes 28.01.2021.Lēmumam Nr. 17_Pirkuma_ligums

Saistošie noteikumi Nr.3/2021 “Par Viļakas novada pašvaldības 2021. gada budžetu”

Viļakas novada domes sēdes 2021.gada 15.janvāra protokols Nr.1 (DOC)

Saistošie noteikumi Nr.1/2021 “Grozījumi   2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību ””

Saistošie noteikumi Nr.2/2021 “Grozījumi   2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā ””