Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 26.11.2020.  plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

 1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 2. Par zemes nomas līguma ar *** platības precizēšanu
 3. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 4. Par nekustamā īpašuma “Plūmes” ar kadastra numuru 3892 002 0020 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
 5. Par pašvaldības ceļa “Piebraucamais ceļš kapsētai” statusa noteikšanu
 6. Par pašvaldības ceļa “Piebraucamais ceļš pareizticīgo baznīcai” statusa noteikšanu
 7. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Elektroniskie sakari”
 8. Par dzīvojamo telpu īres tiesību izbeigšanu ar ***
 9. Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu
 10. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar ***
 11. Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu ar ***
 12. Par īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas
 13. Par īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas
 14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks”
 15. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3815 001 0103, kas atrodas Tautas ielā 23, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Viļakas novada domes vārda
 16. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3892 001 0022, kas atrodas Vecumu pagasta Viļakas novadā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Viļakas novada domes vārda
 17. Par nekustamā īpašuma – Balvu ielā 43, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 001 0056, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
 18. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu
 19. Par pabalsta izmaksāšanu ***
 20. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku saldumu paciņām
 21. Par debitoru parādu dzēšanu
 22. Par finansējuma piešķiršanu Viļakas kultūras namam
 1. Par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.1 ”Viļakas novada pašvaldības nolikums”
 2. Par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 28.01.2020. Saistošajos noteikumos Nr.2/2020 ”Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”
 3. Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada 27.februāra Saistošo noteikumu Nr. 3/2020 “Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību Viļakas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Citas ziņas no šīs kategorijas

Kristaps uzsāk uzņēmējdarbību Rekovā

Saimnieciskās darbības veicējs Kristaps Ločmelis ir realizējis Viļakas novada domes atbalstīto projektu Nr. 2020-VND-1-06 ...

Pārgājieni un meistarklases “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” Viļakas novadā!

Akcija “Izbaudi ziemu Ziemeļļlatgalē” šogad notika jau 5 gadu un pasākuma ietvaros arī Viļakas ...