Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 29.10.2020.  plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

 1. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0129 nomas tiesību pirmreizējās izsoles atzīšanu par nenotikušu, izsoles sākuma nomas maksas samazināšanu un nomas tiesību otrreizējās izsoles rīkošanu
 2. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0178, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
 3. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0187, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
 4. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0148, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
 5. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0281, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
 6. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 7. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 8. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 9. Par apbūvētas zemes vienības daļas nomu ar ***
 10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ĶIRA”
 12. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3892 001 0439 daļas, 3892 001 0436  un 3892 001 0441 apakšnomas tiesību piešķiršanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ĶIRA”
 13. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3892 001 0345, 3892 001 0279 daļas un 3892 001 0135 daļas apakšnomas tiesību piešķiršanu ***
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0292
 15. Par grozījumiem Viļakas novada domes 24.09.2020. lēmumā Nr.333 (protokols Nr.18, 10.&) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Medņevas pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunzaķīši””
 16. Par nekustamā īpašuma “Egļuciems” ar kadastra numuru 3882 003 0003 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
 17. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 34C, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0124 sadali, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
 18. Par grozījumiem Viļakas novada domes 27.08.2020. lēmumā Nr.320 (protokols Nr.17, 20.&) “Par nekustamā īpašuma Pils ielā 23A, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0118 sadali, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu”
 19. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3892 004 0130, 3892 004 0146  apvienošanu, sadali, lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu
 20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 014 0026
 21. Par  īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas
 22. Par  īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas
 23. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu ar ***
 24. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu ar ***
 25. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar ***
 26. Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Sidrabiņi”, ar kadastra numuru 3870 005 0116, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 27. Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Ābolu mežs”, ar kadastra numuru 3878 009 0150, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 28. Par Viļakas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 002 0080, kas atrodas Jāņu ielā 9, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 29. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu, izsoles veida un sākuma nomas maksas apstiprināšanu
 30. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0133
 31. Par maksas pakalpojumiem Viļakas novada muzejā

Citas ziņas no šīs kategorijas

1941.gada 14.jūnija deportācijas atceroties

1941.gada 14.jūnijā no Latvijas uz Sibīriju izsūtīja tūkstošiem cilvēku. No Viļakas novada tika izvesti ...

Balvu novada domes ārkārtas sēde 2023.gada 5.septembrī

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2023.gada 5.septembrī (otrdien) ...