Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 24.09.2020. plkst.15.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
2. Par apbūvētas zemes vienības daļas nomas līguma slēgšanu ar ***
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
7. Par apbūvētas zemes vienības nomas platības precizēšanu ar ***
8. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0294 daļas, nomas tiesību pirmreizējās izsoles atzīšanu par nenotikušu, izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu un nomas tiesību otrreizējās izsoles rīkošanu
9. Par nekustamā īpašumu – neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0339 daļas nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles veida un sākumcenas apstiprināšanu
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Medņevas pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunzaķīši”
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0196 daļas apakšnomas tiesību piešķiršanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ĶIRA”
12. Par īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas
13. Par īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas
14. Par Viļakas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
15. Par amata pienākumu deleģēšanu
16. Par ēkas lietošanas veida maiņu nedzīvojamām telpām
17. Par Viļakas novada domes 26.03.2020. lēmuma Nr.94 (protokols Nr.5, 23.&) “Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3815 004 0019, kas atrodas Pils ielā 2A, Viļakā, Viļakas novadā nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda” atcelšanu
18. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11 – 1, Žīguru pag., Viļakas nov., ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0103 002 001, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Viļakas novada domes vārda
19. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3 – 9, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 900 0431, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Viļakas novada domes vārda
20. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3 – 13, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 900 0435, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Viļakas novada domes vārda
21. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3 – 14, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 900 0436, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Viļakas novada domes vārda
22. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3815 004 0087, Abrenes iela 19, Viļakā, Viļakas novadā nodošanu iznomāšanai, nomas tiesību izsoles veida, sākuma maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
23. Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Balvu ielā 43, Viļakā, Viļakas novadā, ar kadastra numuru 3815 001 0056, otrreizējās izsoles veida, sākuma maksas, soļa, reģistrācijas maksas un nodrošinājuma apmēra noteikšanu un otrreizējās izsoles noteikumu apstiprināšanu
24. Par grozījumiem Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmumā Nr.466 “Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu vienību sarakstu”

Citas ziņas no šīs kategorijas

Iedzīvotāju zināšanai!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknis informē, ka Valsts policijas e-pasts informācijas sniegšanai ...

Balkanu apļi

Ir sācies tautas skrējiens „Balkanu apļi”, kura ietvaros notiks 3 kārtas. Uz pirmo kārtu ...

Braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs

No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs Pēdējo nedēļu laikā ...