DI pakalpojumu aktualitātes GRT personām

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/005 „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” plašāk ir pazīstams, kā DI, kura ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk bērni ar FT), to likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk personas ar GRT) ir iespēja saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus veselības stāvokļa uzlabošanai.

Viļakas novada Sociālajā dienestā 2020.gada 15.jūlijā  personu ar GRT atbalsta personām tika organizēta kopsapulce, lai informētu par pakalpojumu pieejamību. Klātesošie tika informēti par projektu Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā”, kura ietvaros personām ar GRT tiks izveidots  Dienas centrs (Abrenes ielā 9) un Grupu dzīvoklis (Balvu ielā 10). Dienas centrs paredzēts 8 personām, bet Grupu dzīvoklī varēs dzīvot 10 personas. Kā arī tika sniegta informācija par individuālo atbalsta plānu aktualizāciju un individuālo speciālistu konsultāciju izmantošanas iespēju.

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir paredzēts nodrošināt bez maksas divu gadu periodā ikvienai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, ja tā ir piedalījusies savu individuālo vajadzību izvērtēšanā un tai ir izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.
            Atbilstoši 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.313, šī projekta ietvaros personas ar garīga rakstura traucējumiem, papildus jau sniegtajiem pakalpojumiem varēs saņemt arī šādus sabiedrībā balstītus pakalpojumus:
aprūpe mājās;
• dienas aprūpes centrs;
• specializētās darbnīcas;
• grupu dzīvokļi;
• īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
• speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
• atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Speciālistu konsultācijas gada laikā var saņemt līdz 50 reizēm un viena pakalpojuma ilgums, ko var saņemt projekta ietvaros, ir divi gadi, ja tiek apmeklēts grupu dzīvoklis vai dienas aprūpes centrs, tad šo konsultāciju skaits gadā ir 30 reizes.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus apmaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta «personas ar GRT atbrīvotas no līdzmaksājumiem par sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem, kuri tiek nodrošināti ar ESF projektu atbalstu. Klientu līdzmaksājumu daļas kompensācija jāuzņemas pašvaldībai.

                                                                               Tekstu sagatavoja: Vita Prancāne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pasākumā “Pilates Žīguros” nākamā nodarbība 22.martā

Viļakas novada dome informē, ka projekta Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas ...

Cirka/ teātra izrāde „Alise Brīnumzemē” Žīguru pamatskolā

Projekta „Latvijas skolas soma” lielais un galvenais mērķis ir izzināt un iepazīt Latvijas mākslas ...

Viļakas novada Kupravas pagastā pasta pakalpojumus turpmāk sniegs atbilstoši reālajam pieprasījumam

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Viļakas novada Kupravas pagastā no 2020.gada 17.novembra tiek mainīts ...