Augu aizsardzības līdzekļu lietošana Latvijā ir kontrolēta un pārkāpumu gadījumā vainīgie saņem sodu

Ņemot vērā izskanējušās bažas par augu aizsardzības līdzekļu (ALL) nepamatotu lietošanu lauksaimniecībā, Zemkopības ministrija informē: lai nodrošinātu sabiedrības veselības un vides aizsardzības intereses, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ikdienā modri uzrauga augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu lauku saimniecībās, operatīvi un plānveidā veic pārbaudes.

AAL lietošanas plānveida pārbaudes VAAD katrā saimniecībā veic  reizi 3 – 5 gados, vidēji gadā 1800 saimniecībās. Piemēram, 2019. gadā ir veiktas 1882 pārbaudes visā Latvijā un konstatēti tikai 37 pārkāpumi, par kuriem ir piemēroti sodi. Bez plānotajām pārbaudēm VAAD savā ikdienas darbā veic arī  operatīvās pārbaudes, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par, iespējams, notikušiem AAL lietošanas pārkāpumiem.

Tā, piemēram, pavisam nesen sabiedrības pastiprinātu interesi izraisīja VAAD veiktās pārbaudes rezultāti saistībā ar biškopja Ignata Zariņa sūdzību. VAAD jau informēja, ka  2020. gada 22. maijā tika saņemta biškopja I.Zariņa telefoniska sūdzība par iespējamo bišu bojāeju saistībā ar AAL lietošanas prasību neievērošanu. VAAD inspektore nekavējoties ieradās notikuma vietā. Pārbaudes laikā netālu esošajā ziemas rapša laukā un pie stropiem mirušas bites netika konstatētas. Pēc tam tika arī veikta AAL lietošanas pārbaude saimniecībā, kas apsaimnieko sūdzībā norādīto ziemas rapša lauku. Pārbaudē VAAD konstatēja, ka saimniecība 22. maijā baltās puves ierobežošanai konkrētajā ziemas rapša laukā lietojusi fungicīdu “Efilor”, kam nav norādes par īpašām prasībām pret bitēm vai citiem apputeksnētājiem. Lai pārliecinātos, vai ievērota AAL marķējumā norādītā aizsargjoslas prasība (ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm), noņemti ziemas rapša paraugi no lauka Jāņupītes aizsargjoslā. Paraugus analizēja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”. Rezultātā neviena no testēšanas metodē iekļautajām 164 darbīgajām vielām, tajā skaitā fungicīda “Efilor” sastāvā esošās, augos netika atrastas. Lai izvērtētu bišu saimju stāvokli, pieaicinot Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektoru, VAAD atkāroti apsekoja I.Zariņa bišu saimes. Līdzīgi kā pirmajā bišu saimju apsekošanas reizē arī otrajā mirušas bites netika atrastas, līdz ar to nebija iespējams veikt bišu paraugu analīzes. Tā kā pārbaudes laikā netika konstatēti AAL lietošanas pārkāpumi, VAAD administratīvā pārkāpuma lietu neierosināja.

Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts: “Arī šis gadījums liecina, ka Valsts augu aizsardzības dienests seko līdzi tam, kas laukos notiek ar šo līdzekļu lietošanu – bija operatīva reakcija, tika noskaidrota un veikta konkrētās saimniecības un lauka pārbaude, lai rastu skaidrību par izveidojušos konfliktsituāciju bitenieka un lauka apsaimniekotāja starpā. Šoreiz netika konstatēts lauka saimnieka pārkāpums. Bet tas nenozīmē, ka visas veiktās pārbaudes ir labvēlīgas lauksaimniekiem – negodprātīgi  saimnieki noteikti ir jāsoda. Ja lauksaimnieki normatīvos noteiktos augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumus neievēro, viņiem piemēro sodus. Mēs neesam atkāpušies no pārliecības, ka droša pārtika un tīra vide ir pamats veselīgai nācijai. Šobrīd Latvijā augu aizsardzības līdzekļu patēriņš ir viens no viszemākajiem Eiropas Savienībā. Tāpēc arī varam būt gandarīti, ka mūsu pārtika ir gana droša un nepiesārņota ar dažādām kaitīgām vielām.”

Vidēji gadā VAAD veic ap 90 operatīvās pārbaudes. Apmēram pusē  gadījumos situācija tiek atrisināta telefoniski, pārbaudes klātienē veicot apmēram 60 gadījumos. Vairums sūdzību ir par smakām, smidzināšanu vējā un iespējamu smidzinājuma nonesi blakus teritorijā. Nereti sūdzības ir  nepamatotas, tikai 12 līdz16 gadījumos ik gadu pārkāpējam tiek piemērots sods. Savukārt  par bišu iespējamu bojāeju VAAD vidēji gadā saņem tikai dažas sūdzības.

Laikā no 5. līdz 11. jūnijam VAAD inspektori  veikuši 80 pārbaudes, t.sk., 50 AAL lietošanas plānotās pārbaudes, 26 AAL lietošanas operatīvās pārbaudes (reaģējot uz septiņām iedzīvotāju sūdzībām), četras AAL izplatīšanas vietu pārbaudes. AAL lietošanas pārbaužu ietvaros noņemti 25 paraugi, tajā skaitā 21 augu paraugs, trīs ūdens paraugi un viens zivju paraugs. Šo pārbaužu laikā konstatēti septiņi pārkāpumi, no tiem četri pārkāpumi saistīti ar AAL lietošanu, bet trīs pārkāpumi ir par AAL izplatīšanu pēc derīguma termiņa beigām.

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Citas ziņas no šīs kategorijas

Projekts “Latvijas skolas soma” joprojām attālināti

Ar iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstu Viļakas Valsts ģimnāzija turpina paplašināt skolēnu redzesloku, veidot ...

Ziemassvētki Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”

Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus –to svēto brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un ...

Otrā starptautiskā Erasmus + projekta “PLAE Sustainable development goals” tikšanās Grieķijā

Š.g. 24.oktobrī norisinājās otrā starptautiskā Erasmus + projekta Play, Learn, Act, Ensure Sustainable development ...