PAZIŅOJUMS

Viļakas novada Sociālais dienests paziņo, ka  saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija  likuma “COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 2.panta pirmo daļu,  Viļakas novada Sociālais dienests turpina sniegt  pakalpojumus ievērojot minētā likuma nosacījumus:

1) iespēju robežās turpina attālināti sniegt pakalpojumus, neierobežojot privātpersonu tiesības un neradot pārmērīgu administratīvo slogu institūcijai;

2) atjauno pakalpojumu saņemšanu klātienē tikai tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām.

            Minētais likums nosaka, ja ģimenei (personai) noteiktajam trūcīgā vai maznodrošinātā statusam vai maznodrošinātā statusam atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 242 euro mēnesī), beidzas termiņš vai to nepieciešams pagarināt triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības attiecīgo statusu noteikt, pamatojoties uz iepriekš iesniegtiem dokumentiem. Šajā laikā ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai

Saskaņā ar 2020. gada 20. martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir papildināts ar pārejas noteikumu 36. punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), kas nosaka, ka:

  1. trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tātad līdz 2020. gada 31. jūlijam uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata.
  2. vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.
  3. ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes situācijā.

Attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam derīgas ir statusa izziņas, kas tika izsniegtas jau iepriekš un, kuru termiņš tika pagarināts attālināti.  Uz izsniegto izziņu pamata ir jānodrošina GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksu, kā arī jānodod ziņas elektroenerģijas maksas atvieglojumu saņemšanai.

Papīrā izziņas nevienam nav jāizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas. Persona ar iepriekš izsniegto izziņu dodas uz ārstniecības iestādi un citur, kur tā nepieciešama.

    Sociālā dienesta vadītājs Dz.Čerbakovs

Citas ziņas no šīs kategorijas