Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 26.03.2020.  plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

 1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0351 daļas iznomāšanu
 12. Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar ***
 13. Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar ***
 14. Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar ***
 15. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0076 daļas, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
 16. Par nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0096 daļas nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles veida un sākumcenas apstiprināšanu
 17. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0339 daļas, nomas tiesību pirmreizējās izsoles atzīšanu par nenotikušu, izsoles sākuma nomas maksas samazināšanu un nomas tiesību otrreizējās izsoles rīkošanu
 18. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0355 nomas tiesību pirmreizējās izsoles atzīšanu par nenotikušu, izsoles sākuma nomas maksas samazināšanu un nomas tiesību otrreizējās izsoles rīkošanu
 19. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3878 008 0149 nomas platības precizēšanu ar ***
 20. Par adreses “Vanagaperēklis”, Tereškova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV-4583 likvidāciju
 21. Par 27.11.2014. Viļakas novada domes lēmuma (protokols Nr.19, 31.&) “Par grozījumiem lēmumā, zemes vienību noteikšanu kā zemes starpgabals un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē” grozīšanu
 22. Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3815 003 0161, kas atrodas Sporta ielā 1A, Viļakā, Viļakas novadā nodošanu atsavināšanai
 23. Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3815 004 0019, kas atrodas Pils ielā 2A, Viļakā, Viļakas novadā nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 24. Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rambuči” ar kadastra numuru 3898 001 0055, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
 25. Par pārvaldes lēmumu ūdenssaimniecības un komunālo pakalpojumu sniegšanā Viļakas novadā
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
 27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Valsts kultūrkapitāla fonda projektam “Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija (5.posms)”
 28. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Viļakas novada muzeja Valsts kultūrkapitāla fonda projektam “Ekspozīcijas “Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcija” modernizēšana”
 29. Par finansējuma piešķiršanu
 30. Par grozījumiem 2019. gada 23.aprīļa Viļakas novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļakas novadā ”
 31. Par projektu konkursa „Finansējuma piešķiršana topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2020.gadā” pieteikšanās termiņa pagarinājumu
 32. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
 33. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
 34. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
 35. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
 36. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
 37. Par Upītes Kultūrvēstures muzeja nolikuma apstiprināšanu

Saistošo noteikumu ”Grozījumi Viļakas novada domes 2019.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļakas novadā” projekts

Viļakas novada dome informē, ka sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, paredzētā domes sēde būs slēgta. Sēdē būs atļauts piedalīties tikai deputātiem un pašvaldības speciālistiem, kuri ir sagatavojuši attiecīgo lēmumprojektu.

Citas ziņas no šīs kategorijas

No 9.jūlija t/c “Planēta” ir atvērtas durvis uz autoostu

No 9.jūlija, tirdzniecības centra “Planēta” durvis uz autoostu būs atvērtas apmeklētājiem, tā tika nolemts ...

Tiesībsargs jau astoto gadu rīko konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

Tiesībsargs jau astoto gadu aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, pamanīt un novērtēt mūsu līdzcilvēku nozīmīgo ...

Piedalies Balvu novada nākotnes veidošanā!

Vai esi Balvu, Baltinavas, Rugāju vai Viļakas novada iedzīvotājs? Varbūt Tu šajos novados strādā ...