Par ZPD

ZPD ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm. Pētījumā tiek meklētas atbildes uz sabiedrībai un zinātnei aktuālu jautājumu. Par veikto pētījumu liecina rakstisks darbs, kura saturs un noformējums ir reglamentēts un atbilst vadlīnijām. Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde ļauj labāk sagatavoties studijām augstskolā. Lai ZPD izstrāde un aizstāvēšana būtu sekmīga, svarīgi darba pamtideju noformulēt savlaicīgi.

Rekavas vidusskolā Projektu nedēļas laikā pēc brīvprātības principa skolēniem bija iespēja veikt zinātniski pētniecisko darbību, mācīties rakstisku darbu atbilstoši noformēt un papildināt prezentēšanas prasmes. Šo iespēju izmantoja 10 8.-11.kl. izglītojamie: Jurģis Milaknis /skolotāja S.Bondare/, Vineta Vizule, Anda Keiša /skolotāja A.Cibule/, Amanda Prancāne, Loreta Šakina, Laimonis Jānis Vilkaste, Amanda Buklovska, Dana Romanova, Sandis Circāns, Marks Ločmelis /skolotāja I.Saidāne/.

Starpnovadu ZPD konferencē Balvos piedalījās:

Jurģis Milkaknis „Zero waste jeb bezatkritumu dzīvesveids Šķilbēnu pagastā” -3.vieta,

Loreta Šakina „Pacientes Loretas dzīve ar artrītu” -3.vieta,

Amanda Prancāne, Anda Keiša „Dzeramā ūdens lietošanas paradumi Rekavas vidusskolā”- Atzinība par piedalīšanos,

Anda Keiša „Upītes etnografiskais ansamblis” – Atzinība par piedalīšanos,

Amanda Buklovska, Dana Romanova „Miegs” – Atzinība par piedalīšanos.

Latgales reģiona skolēnu ZPD konferencei Daugavpilī savus darbus varēja pieteikt 9.-12.kl. skolēni. No Rekavas viduskolas Daugavpils universitātes recenzentu vērtēšanai tika iesniegti 3 darbi – „Zero waste jeb bezatkritumu dzīvesveids Šķilbēnu pagastā”, „Pacientes Loretas dzīve ar artrītu”, „Dzeramā ūdens lietošanas paradumi Rekavas vidusskolā”. Vadlīnijas ZPD izstrādei un vērtēšanai nosaka, ka pēc recenzijas (maksimums 80 punkti) minimālais punktu skaits, lai ZPD izvirzītu prezentēšanai reģionālajā konferencē, ir 40. Priecē, ka visi 3 darbi ieguva nepieciešamo punktu skaitu, lai tiktu uzaicināti uz reģionālo konferenci. Pēc darbu prezentācijām uz Latvijas valsts ZPD konferenci uzaicināts Jurģis Milaknis /darba vadītāja skolotāja S.Bondare/, kurš sava darba kopvērtējumā ir ieguvis 95 punktus (maksimālais 100 punkti).

Lai Jurģim veicas ZPD valsts konferencē! Skolēni, kļūstiet par ZPD autoriem un tas jums noderēs par pamatu rakstot bakalaura, maģistra darbus un doktora disertāciju!

Ilze Saidāne, Rekavas vidusskolas skolotāja

Citas ziņas no šīs kategorijas

Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta ...

Radošo darbu konkursa “Brīvības cīņām – 100” noslēgums

Radošo darbu konkursa moto “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!” mudināja autorus ...

Atbalsts mežu ieaudzēšanai un iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai

No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam notiks projektu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un ...