Atbalstīts projekts “Grants seguma ceļa “Upīte – Nikolajevka” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā”

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtā projekta Nr.19-07-A00702-000095 “Grants seguma ceļa “Upīte – Nikolajevka” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā” īstenošanu līdz 2020.gada 26.novembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 36120,44 EUR, publiskais finansējums no ELFLA ir 30451,64 EUR, līdzfinansējums ir 5668,80 Eur, kas tiks nodrošināts no Viļakas novada domes budžeta.

Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību projektā nodrošinās Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Global Project”. Būvdarbus veiks iepirkumā uzvarējušais uzņēmums – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”. Pārbūvēs ceļa posmu 0,45 km garumā par summu 31328.84 Eur.  Visaktīvāk ceļu Upīte- Nikolajevka izmanto sākumposmā (~puskilometru), tāpēc šis posms ir viskritiskākajā stāvoklī. Ceļam kopumā ir nodilis un nolietots segums, ceļam ir liela tehniskas noslodze, dzīvo iedzīvotāji un brauc arī uzņēmēju traktortehnika apkopt savas vai nomātās zemes. Veicot šī ceļa posma pārbūvi, uzlabosies ceļa kvalitāte, kur ieguvēji būs uzņēmēji un iedzīvotāji.

Aicinām iedzīvotājus ar jautājumiem par ceļa pārbūvi griezties Šķilbēnu pagasta pārvaldē.

Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Programmu administrē Lauku atbalsta dienests.  “Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” –  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolā projektu nedēļā katrs dara, ko grib…

Šogad mūsu skolas projektu nedēļas mērķis bija piedāvāt skolēniem iespēju atbilstoši savām interesēm attīstīt ...

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas ...

Atskats uz 2019.gadā paveikto DI projektā

Janvāra beigās Viļakas novada sociālajā dienestā, tikās DI ģimenes ar projekta komandu, lai pārrunātu ...