Stājušies spēkā Noteikumi par kārtību, kādā personas var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Viļakas novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka 2019.gada 3.decembrī Ministru kabinets atbalstīja grozījumus valsts finansētās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma, ko nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA), sniegšanas kārtībā. 2019.gada 3.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.578 „Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.578), kas aizstāj Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumus Nr.279 “Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”, stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī.

MK noteikumi Nr.578 nemaina sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā (turpmāk- pakalpojums) saņemšanas kārtību divām no pakalpojuma saņēmēju mērķa grupām – likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā minētām personām un „Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma” 15.pantā minētām personām.

Noteikumu jaunajā redakcijā izmaiņas visvairāk skar personas ar funkcionēšanas traucējumiem (atbilstoši Invaliditātes likumā noteiktajam un Veselības ministrijas ieteiktajai terminoloģijai jaunajos noteikumos ir precizēta terminoloģija un termins “funkcionālais traucējums” ir aizstāts ar terminu “funkcionēšanas traucējumi”).

Konceptuālimainīta pieeja pakalpojuma saņēmēju atlasei, pamatojot to ar personas funkcionēšanas traucējumiem aktivitāšu un dalības līmenī, nevis ar noteikto diagnozi kā ir bijis līdz šim. Mērķtiecīgākai pakalpojuma saņēmēju atlasei nepieciešamību saņemt pakalpojumu vērtē jau medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā, tādējādi nodrošinot arī medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pēctecību.

Galvenie principi, kas iestrādāti MK noteikumos Nr. 578, ir savlaicīgums un  pakalpojumu (medicīniskās un sociālās rehabilitācijas) pēctecība. Savlaicīga rehabilitācijas uzsākšana darbspēju saglabāšanai un atjaunošanai ir viens no instrumentiem, lai saīsinātu darbnespējas periodu un saglabātu darbspējas. Tāpat būtiska ir arī pāreja no viena rehabilitācijas posma uz otru, nodrošinot veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu savstarpēju integrāciju un pēctecību.

Būtiskākās izmaiņas pakalpojuma piešķiršanas un sniegšanas kārtībā personām ar funkcionēšanas traucējumiem:

  • precizēta pakalpojuma mērķa grupa – pakalpojumu varēs saņemt personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, ja strādā, pēc valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas stacionārā vai dienas stacionārā, ja ārstniecības iestāde izrakstā ir rekomendējusi saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;
  • konceptuāli mainīta pieeja pakalpojuma saņēmēju atlasei, pamatojot to ar funkcionēšanas traucējumiem atbilstoši Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai, nevis noteikto diagnozi. Nepieciešamību saņemt pakalpojumu vērtēs medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma laikā multiprofesionāla rehabilitācijas speciālistu komanda, tajā skaitā fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, izvērtējot personas funkcionēšanas ierobežojumus un vajadzību pēc pakalpojuma ar noteiktu un adekvātu mērķi. Šāda pieeja nodrošinās mērķtiecīgu personas nosūtīšanu no viena rehabilitācijas posma uz otru;
  • personas pēc medicīniskās rehabilitācijas 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu varēs saņemt ārpus rindas. Personai jāpiesakās pakalpojuma saņemšanai ne vēlāk kā divus mēnešus pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas;
  • personas, kurām pakalpojums ir piešķirts vai kuras ir uzņemtas rindā līdz 2020.gada 1.janvārim, rindas kārtībā varēs saņemt 14 dienu ilgu pakalpojuma kursu, ņemot vērā nosacījumus, kas pakalpojuma saņemšanai bija spēkā līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Avots: Labklājības ministrija.

(http://www.lm.gov.lv/lv/nozares-politika/socialie-pakalpojumi/9-noderiga-informacija?id=91561)

Informāciju sagatavoja Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sakām atā Helēnai- brīvprātīgajai jaunietei no Norvēģijas

Septembrī uzsākās ne tikai jauns mācību gads, bet Latvijā ieradās divas jaunietes no Armēnijas ...

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz ...

Spēle “Ziemeļlatgales detektīvi”

Aicinām piedalīties spēlē, kura tapusi Balvu Centrālajai bibliotēkai sadarbībā ar Balvu un Viļakas novadu ...