2020. gada protokoli

Viļakas novada domes 2020.gada 22.decembra protokols Nr. 23 (DOC), audio fails (mp3)

Nomaksas pirkuma līguma projekts lēmumam Nr. 465

Nomaksas pirkuma līguma projekts lēmumam Nr. 466

Pielikums_izsoles noteikumi_lēmumam Nr. 468

Pielikums_izsoles noteikumi_lēmumam Nr. 469

Sadarbības līguma projekts_pielikums lēmumam Nr. 473

Pielikums Lēmumam Nr. 474 “Par rezerves zemes fonda iekļaušanu Viļakas novada pašvaldības bilancē”

Pielikums Lēmumam Nr. 475 “Par Balvu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

Pielikums Lēmumam Nr. 476 “Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu”

Viļakas novada domes 2020.gada 17.decembra protokols Nr.22 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 26.novembra protokols Nr. 21 (DOC), audio (M4a)

Saistošie noteikumi Nr.7/2020 “Grozījumi  Viļakas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Viļakas novada pašvaldības nolikums””

Saistošie noteikumi Nr.8/2020 “Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 28.01.2020. Saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada budžetu””

Saistošie noteikumi Nr.9/2020 “Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada 27.februāra Saistošo noteikumu Nr. 3/2020 “Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību Viļakas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Viļakas novada domes 2020.gada 19.novembra protokols Nr.20 (DOC), audio fails (m4a)

Viļakas novada domes 2020.gada 29.oktobra protokols Nr. 19 (DOC), audio fails (m4a)

Noteikumi Nr.15

Viļakas novada domes 2020.gada 24.septembra protokols Nr. 18 (DOC), audio fails (mp3)

Nomas tiesību izsoles noteikumi_Abrenes ielā 19, Viļakā

Izsoles noteikumi_Balvu iela 43, Viļakā

Izsoles noteikumi_Garnizona iela 6A, Viļakā

Viļakas Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Viļakas novada domes 2020.gada 27.augusta protokols Nr.17 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 20.augusta protokols Nr. 16 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas Valsts ģimnāzijas Nolikums (DOC)

Viļakas novada domes 2020.gada 30.jūlija protokols Nr.15 (DOC), audio fails (mp3)

  • Viļakas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 005 0142, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, kustamās mantas – cirsmas, izsoles noteikumi.

Viļakas novada domes 2020.gada 14.jūlija protokols Nr.14 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 1.jūlija protokols Nr.13 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 25.jūnija protokols Nr.12 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 18.jūnija protokols Nr.11 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 10.jūnija protokols Nr.10 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 3.jūnija protokols Nr.9 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 28.maija protokols Nr.8 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 29.aprīļa protokols Nr.7 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 06.aprīļa protokols Nr.6 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 26.marta protokols Nr.5 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 12.martā protokols Nr.4 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 27.februārī protokols Nr.3 (DOC) , audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 28.janvāra protokols Nr.2 (DOC), audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 9.janvāra protokols Nr.1 (DOC) , audio fails (mp3)

Viļakas novada domes 2020.gada 27.februāra protokols Nr. 3 (DOC)